Kompenzačné vankúše

Posted in Komponenty systému

Kompenzačné vankúše umožňujú dilatačný pohyb prvku na konci rovného úseku. Sú vyrobené z polyetylénovej penovej hmoty pozostávajúcej z čiastočiek s uzavretými bunkami s radiálnym zasietením, ktorú môžeme zaradiť do skupiny polotvrdých penových hmôt. Pretože táto polyetylénová hmota je zasietená, má zvýšenú teplotnú stabilitu, dá sa za tepla dobre tvárniť a pomocou teplovzdušnej pištole jednoducho zvariť.Ďalšie typické vlastnosti hmoty sú:

  • dobrý účinok tlmenia nárazov
  • vysoká pružnosť a rozsiahla konštantná ohybnosť medzi teplotami -70 až +85 °C
  • dobrá tepelnoizolačná schopnosť
  • nízka absorbcia vody a priepustnosť pre paru
  • vysoký faktor odporu proti difúzii pary
  • dobrá odolnosť voči chemikáliám

Charakteristika pruženia a napätie v tlaku

V rámci určitého rozsahu deformácie zobrazuje charakteristika pruženia zmenu hrúbky penovej hmoty v závislosti na sile.

  • napätie materiálu v tlaku pri 25% deformácii – 48 kPa

  • napätie materiálu v tlaku pri 50% deformácii – 116 kPa

  • napätie materiálu v tlaku pri 75% deformácii – 325 kPa

Z charakteristík pruženia pri odľahčení sa získajú tzv. hysterézne slučky, z ktorých je zjavne vidieť, že materiál sa po odľahčení nevracia do východiskového stavu. Zostáva trvalá deformácia medzi 3% až 8%. Pre úplné zotavenie materiálu však stačí, aby sa aplikácia zaťaženia a odľahčenia realizovala v dlhších časových intervaloch, čo je v prípade použitia tohoto materiálu na dilatačné vankúše splnené.

Tepelná vodivosť

Na základe toho, že hmota má jemné bunky a malú mernú hmotnosť má aj veľmi dobrú tepelnoizolačnú schopnosť - lambda = 0,040 W/mK.

Pohlcovanie vody

Pohlcovanie vody podľa ASTM C 272 je stanovené pre polyetylénové dosky pod 1%. Na základe toho, že polyetylénové dosky majú uzavreté bunky a difúzny koeficient polyetylénu je nízky, má táto hmota súčiniteľ odporu proti difúzii vodnej pary vyšší, ako majú ostatné penové hmoty.

Chovanie voči vplyvom počasia

Kompenzačné vankúše by mali byť v zásade chránené proti vplyvom počasia. Poškodené by mohli byť hlavne účinkom stáleho ÚV žiarenia (slnečným svetlom), oxidačne by sa rozložili a zdegenerovali.

Životné prostredie

Dilatačné vankúše sú vyrobené z materiálu pri výrobe ktorého sa nepoužívajú halogenizované uhľovodíky, zlúčeniny obsahujúce olovo, kadmium, ortuť alebo chróm. Z použitého materiálu nevychádzajú žiadne emisie, materiál neobsahuje žiadne látky rozpustné vo vode a tento materiál je zaradený v triede ohrozenia vody 0 čo značí, že nie sú vodoohrozujúce. Materiál nepredstavuje podľa doterajšieho pozorovania žiadnu potravu pre zvieratá a ani žiadnu živnú pôdu pre plesne a baktérie. Za dodržania príslušných miestnych predpisov sa môže materiál uskladňovať, respektíve spaľovať spolu s domovým odpadom.

Tabuľka používaných rozmerov ( hrúbka vankúša je štandardne h = 40 mm):