Manipulácia a skladovanie

Posted in Výrobný program

Manipulácia

Počas manipulácie je potrebné s komponentami predizolovaného potrubného systému zaobchádzať tak, aby nedošlo k deformácii a porušeniu PE plášťa, koncov rúr upravených pre zváranie, drôtov monitorovacieho systému, ochranných prvkov, označenia, atď. Neodborná manipulácia s predizolovanými prvkami môže zapríčiniť netesnosť systému.

Doprava
Prvky systému PIPECO možno prepravovať primeraným nákladným autom s krycou plachtou alebo kamiónom. Na prepravu je najvhodnejší dopravný prostriedok s rovnou podlahou bez podložiek, aby nenastalo poškodenie plášťovej rúry, resp. jej deformácia. Komponenty musia byť dostatočne zabezpečené proti posunutiu a uvoľneniu. Na fixovanie rúr a iných komponentov sa môžu používať iba upínacie pásy vyrobené z polyesteru (najvhodnejšie sú dvojdielne s račňou). Nikdy sa nesmú používať iné oceľové prostriedky ako sú laná, reťaze, drôty a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dodávaného materiálu. Doprava by mala byť orientovaná cez spevnené dopravné komunikácie.

Vykládka a iná manipulácia
Nie je dovolené výrobky hádzať, ťahať po zemi ani kotúľať, aby nedošlo k poškodeniu plášťovej rúry. Poškodenie by narušilo vodotesnosť celého potrubného systému. Pri nakládke i vykládke výrobkov môžu byť použité len háky obalené gumovou hadicou, ktorá zamedzí poškodenie hrán upravených pre zváranie. Na opásanie výrobkov sa môžu použiť len textilné pásy šírky min. 100 mm. Nikdy nie oceľové laná, reťaze a iné nevhodné prostriedky, ktoré by mohli tento materiál poškodiť.
Zvýšenú opatrnosť je treba venovať počas manipulácie s prvkami pri teplotách pod 0°C, kedy je materiál menej pružný. Pri vykládke a nakládke doporučujeme zabezpečiť účasť odborného dozoru dodávateľa, prípadne ním vyškolenej montážnej organizácie.Počas manipulácie s rúrami sú viazacie popruhy zavesené buď na traverze vo vzdialenosti 2/3 dľžky rúry, alebo sa použíjú popruhy dostatočnej dĺžky a prvky sa uchopia za medionosnú rúru.
Prvky sa ukladajú na rovné upravené plochy tak, aby sa dotýkali podložia v čo najväčšej možnej dĺžke. Podložie nesmie obsahovať kamene a iný tvrdý ostrý materiál, ktorý by mohol poškodiť plášť. Vo veľmi chladnom počasí nevystavujte komponenty predizolovaného potrubia nárazom, úderom alebo veľkým priehybom.

Skladovanie
Životnosť výrobkov značne závisí od správneho uskladnenia a ošetrenia. Komponenty systému PIPECO sa skladujú v uzatvorených halách, alebo pod prístreškom tak, aby bol zaistený suchý stav izolácie pri montáži a neporušená tesnosť plášťov. Pred samotným uskladnením rúr je potrebné zaistiť vhodnú skladovaciu plochu. Prvky systému PIPECO je potrebné chrániť pred dlhodobým pôsobením slnečného svetla a organických rozpúšťadiel.

Tabuľka 2-1 Dovolená skladovacia teplota a doba skladovania

 Názov materiálu   Skladovacia teplota
[ °C ] 
 Doba skladovania
[ mesiac] 

Prvky systému PIPECO

  

teplonosná rúra kovová 

  

teplonosná rúra plastová (PPR) 

       0 - 40      

5 - 40

6

6

 Zmrašťovacia fólia 0 - 32 6
 Chemikálie na dopeňovanie PUR penou 20 -25 1
 Utesňovacie pásy „BITULEP“ 0 - 30 3
 Ostatný materiál 0 - 40 6

 

Skladovanie rúr a tvaroviek
Komponenty sa skladujú na rovnej podložke bez trvalého jednostranného zaťaženia a priehybov a nesmú sa opierať o ostré hrany. Kvôli ochrane spodných vrstiev rúr pred vodou je potrebné prvú vrstvu ukladať minimálne 15 cm nad úrovňou okolitého terénu. Skládku je potrebné zabezpečiť bočnou zarážkou, zamedzujúcou rozkotúľanie rúr. Pri nerovnej podlahe je treba upraviť skládku do roviny podložkami šírky cca 150 - 200 mm, osovo vzdialenými max. 2 m. Skladovaná výška nemá prekročiť výšku 2 m. Ochrana koncov rúr sa odstraňuje až na stavenisku tesne pred vzájomným zváraním, aby sa zamedzilo prípadné poškodenie zváraných hrán. Aby sme uchránili konce rúr pred znečistením, musí byť odskok pieskového lôžka od úrovne základu vzdialený približne 1 meter od koncov rúr.

Ak sa rúry skladujú na drevených podložkách, je potrebné tieto podložky rozmiestniť tak, aby ich osová vzdialenosť nepresahovala 2 metre. Všeobecne platí zásada, že rúra musí byť podopretá minimálne na:

 

  • 10 % svojej dľžky pri výške skládky do 0,5 m
  • 12 % svojej dľžky pri výške skládky do 1 m
  • 15 % svojej dľžky pri výške skládky do 1,5 m
  • 22 % svojej dľžky pri výške skládky do 2 m
  • pričom šírka podložky nesmie byť menšia ako 150 mm

Ostatné komponenty potrubia sa skladujú tak, že sú podložené drevenými podložkami, alebo sú uložené na drevených paletách. Skladovacia plocha musí byť rovná a suchá. Pri prekročení okolitej teploty nad 30°C sa musia potrubné komponenty chrániť pred priamym slnečným žiarením zatienením. Pri potrebe dlhodobejšieho skladovania tvaroviek doporučujeme skladovacie podmienky prekonzultovať s výrobcom komponentov.Skladovanie komponentov PUR peny
Reaktívnosť komponentov a doba tuhnutia PUR peny závisí od teploty. Preto sa pena na doizolovanie spojov dodáva v dvoch modifikáciách (letnej a zimnej), čím sa zaručí jej správna homogenita a kvalita. Modifikácia PUR peny je zreteľne označená na obale zložiek. Jednotlivé modifikácie je nutné použiť len v rozmedzí teplôt, pre ktoré sú určené. Správna skladovacia teplota pre komponenty vytvárajúce PUR penu na doizolovanie spojov je 20 až 24°C.

Skladovanie spojovacieho materiálu
Príslušenstvo spojok, ktoré je zabalené v osobitnej bedni je potrebné skladovať v uzatvorených priestoroch až do okamihu montáže. Segmenty z PUR peny, zmrašťovacie fólie, PE presuvky a iný spojovací materiál je potrebné skladovať v suchom a bezprašnom prostredí. Naviac zmraštitelné PE presuvky je nutné skladovať vo vertikálnej polohe, aby sa nezdeformovali. Je treba dávať pozor, aby sa biela ochranná fólia, ktorá pokrýva PE zmraštiteľné presuvky nepoškodila. Zmrašťovacia fólia a utesňovacie pásy „BITULEP“ musia byť skladované voľne bez zaťaženia inými predmetmi, aby nedošlo k ich deformácii, alebo vzájomnému polepeniu. Všetok spojovací materiál je treba skladovať v uzavretých skladoch, kde skladovacia teplota neprevýši hodnotu 30°C.