Vypracovanie cenovej ponuky

Posted in Výrobný program

 

Ako podklad na vypracovanie predbežnej cenovej ponuky na dodávku potrubia, potrebujeme vedieť niekoľko základných informácií:
 
Technické parametre potrubnej konštrukcie:
 1. Médium
 2. Prevádzková teplota a maximálna teplota
 3. Maximálny prevádzkový tlak
 4. Typ uloženia potrubnej konštrukcie – podzemné, nadzemné
 5. Schéma trasy s vyznačením
  • dimenzií potrubia
  • horizontálnych a vertikálnych oblúkov s udaním uhlovej miery
  • odbočiek, redukcií a ich dimenzií
  • odvzdušnenia a odvodnenia
 6. Dimenzie, počet a umiestnenie predizolovaných uzatváracích, odvodňovacích a odvzdušňovacích armatúr
 7. Rozvinutá dĺžka potrubnej trasy
 8. Rozmery realizovaných šácht
 9. Požiadavka na alarm systém (monitorovanie prípadného vniknutia vlhkosti pod ochranný plášť)
 10. Križovanie potrubnej trasy s inými inžinierskymi sieťami (vodovody, kanalizácie, plynovody, telefón atď.)
 11. Výskyt zvlášť nepriaznivých podmienok:
  • vysoká hladina spodnej vody
  • trvalo zvýšená teplota nad 30°C (napr. prítomnosť iného teplovodu)
  • výskyt nízkych teplôt vyžadujúci zosilnenú izoláciu
  • prípadný prechod potrubia cez agresívne prostredie
 12. Počet, druh, dĺžka a dimenzie chráničiek (prechody popod cestu, železnicu a pod.)
 13. Prípadne technickú správu alebo vykonávací projekt (ak je k dispozícii)

Vaše požiadavky k výstavbe trasy

 • Termín začatia a ukončenia prác
 • Nutnosť zachovania trasy podľa výkresovej dokumentácie alebo možnosť zmien
 • Vaša predstava o dodávke stavebných a montážnych prác a ďalšej dodávateľskej činnosti
Samozrejme na akékoľvek otázky Vám veľmi radi odpovieme, či už telefonicky alebo osobne.

 

Monitorovací systém

Posted in Výrobný program

 

Realizácia teplovodných rozvodov z predizolovaného potrubia patrí dnes k moderným a osvedčeným technológiám v systémoch diaľkového vykurovania. Prináša zreteľné ekonomické úspory, prameniace z nízkych strát, dlhej životnosti a jednoduchšej inštalácie rozvodov. Použitie špeciálnych detektorov navyše umožňuje elektronické monitorovanie závad spôsobených poruchami tesnosti nosnej rúry i plášťa. Tieto poruchy môžu pri najmenšom významne degradovať vyššie uvedené vlastnosti.

Detekcia netesností sa zakladá na skutočnosti, že kvapalné médium vykazuje elektrolytickú vodivosť, ktorá je pri jeho úniku do medzivrstvy snímaná pomocou detekčných vodičov. Týchto vodičov môže byť (čo sa často javí účelovo) umiestnených v jednej rúre viac. V oblasti spojov, ktoré sú prakticky výlučne rizikové z hľadiska porušenia tesnosti teplonosnej rúry, sa na vodiče obyčajne prikladajú vlhkostné senzory, tvorené vysušenou plstenou vložkou, napustenou hygroskopickou látkou, ktorá navyše podstatne zvyšuje vodivosť unikajúcej kvapaliny.

Monitorovacie systémy sa rozdeľujú podľa materiálu použitých detekčných vodičov, ktorý následne predurčuje princíp elektronického vyhodnotenia v detektore. Systémy s párom detekčných vodičov, z ktorých jeden je z odporového materiálu, využívajú mostíkové metódy pre stanovenie vzdialenosti miesta zvodu. Tieto systémy sú však menej využívané kvôli niektorým zásadným nedostatkom a spravidla aj vyššej cene.
 
Väčšinou sa používajú systémy s medenými vodičmi. Tieto sa ešte rozdeľujú podľa princípu uzatvárania meracieho obvodu. Buď je to dvojica vodičov, tvoriaca samostatné vedenie, alebo je využitá vo funkcii jedného z vodičov oceľová teplonosná rúra. Posledne menovaný systém sa nazýva NORDIC (tiež Alarm škandinávsky) a je v Európe najrozšírenejší.

 

Viac nájdete v dokumente :  Monitorovací systém

 

Predizolovaný systém nad 150°C

Posted in Výrobný program

 

Predizolované potrubie nad 150°C ponúka spoločnosť METALNET, s.r.o. ako tzv. klzný systém. Preň je charakteristické, že teplonosná rúra sa pri tepelnom predĺžení (skrátení) pohybuje v izolácii a neprenáša na ňu sily, pretože jej uloženie v izolácii je klzné. Izolácia a ochranný plášť zostávajú bez pohybu voči okolitému prostrediu a väzba medzi minerálnou vlnou, PUR penou a ochranným plášťom je pevná.
Potrubie môže byť vedené podzemne bezkanálovo v HDPE plášti, alebo nad zemou v plášti SPIRO.

Konštrukcia rúr a komponentov pracujúcich ako klzný systém je technicky náročná a vyžaduje si aj pri prvotnom návrhu systému spoluprácu s pracovníkmi firmy.
 
Predizolovaný systém - para
 
Tento systém sa používa na rozvod: 
·         pary
·         akéhokoľvek média teploty nad 150°C a do 300°C
 
Teplonosné rúry
Oceľové rúry zvárané elektrickým oblúkom EN 10217-2 , EN 10217-5 (DIN 1626) alebo bezšvíkové podľa EN 10216-2 (DIN 1629).
 
Rozmerová norma:                             ISO 4200(DIN 2448)
Materiál:                                              P235GH podľa EN 10217-2
Certifikát:                                            EN 10204 – 3.1 B
Skúšky:                                               nedeštruktívne
Úkosy:                                                 DIN 2559/22
Dĺžky:                                                  6 000 mm alebo 12 000 mm
 
Hustota
 7850 kg/m3
Pružnosť
 206 000 N/mm2
Medza klzu
 225 N/mm2
Pevnosť v ťahu
 350 N/mm2
Tepelná vodivosť
 46 - 54,5 W/mK
Tepelná rozťažnosť
 0,12 . 10-4K-1

Minerálna vlna
Používa sa minerálna vlna vo forme lisovaných alebo rezaných tvarových blokov a to:
Výrobok NOBASIL PVT 
Pevnosť v tlaku
 50 kPa
Tepelná vodivosť
 < 0,040 W/(m K)
Trvalá tepelná odolnosť
 230°C
Technické dodacie podmienky
 PN 117 - 72 - 87
 
 
Výrobok RBP 18
 
Hustota
 170 kg/ m3 ± 10%
Tepelná vodivosť
 < 0,044 W/(m K)
Trvalá tepelná odolnosť
 750°C
Technické dodacie podmienky
 DIN 181 65
 
 
Skružovateľné lamelové pásy LSP
Hustota
>50 kg/m3 pre doplnkové izolácie

Polyuretanová pena – PUR
 Používa sa bezfreónová polyuretanová pena vyrobená z polyolu a izokyanátu. Taktiež podliehajúca norme EN 253 s parametrami:
 
Merná hmotnosť jadra (EN 253)
 > 60 kg/m3
Uzatvorené buňky
 > 88%
Tepelná vodivosť združenej konštrukcie
 < 0,026 W/(mK)
Absorpcia vody                        
 ≤ 10%
Pevnosť v tlaku radiálna pri 10% stlačení  
 min 0,3 MPa
Pevnosť v šmyku axiálna pred starnutím a po starnutí
 pri 23 ± 2°C min. 0,12 MPa
 
 pri 140 ± 2°C min. 0,08 MPa
 

Plášťová rúra HDPE

Pre podzemné bezkanálové systémy sú dodávané plášte z vysoko-hustého polyetylénu HDPE, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v norme EN 253.

 
Hustota
 960 kg/m3 (+20°C)
Koeficient tepelnej rozťažnosti   
 180.10-6/°C
Rýchlosť toku taveniny (MFI 190/5)
 0,35 ÷ 0,65g/10 min
Tepelná vodivosť
 0,43 W/mK
Pevnosť v ťahu
 ≥ 17 MPa
 

Plášťová rúra SPIRO 

Pre nadzemné systémy sú dodávané plášťové rúry zo špirálovo zvinutého oceľového pozinkovaného (respektíve hliníkového) pásu podľa PA 12 0314 alebo DIN 24 145.
 
 
Projektovanie klzného systému 
Pri projektovaní klzného systému sa v princípe postupuje podľa zásad projektovania združených systémov do 150 °C ako sú opísané v časti K. - PROJEKTOVANIE v tomto katalógu.
Konštrukcia rúr a komponentov pracujúcich ako klzný systém je technicky náročná a vyžaduje si aj pri prvotnom návrhu systému spoluprácu s pracovníkmi firmy METALNET.

Pri požiadavke dodania potrubia pracujúceho pri teplote nad 150°C je potrebné oboznámiť odborníkov firmy METALNET s parametrami trasy a stavby. Títo už pri vypracovaní cenovej ponuky navrhnú systém kompenzácie tepelných predĺžení a usporiadanie kompenzačných prvkov v trase. (Zväčša sa jedná o použitie vhodne rozmiestnených osových kompenzátorov oddelených pevnými bodmi. Firma METALNET tiež vyvinula špeciálne prvky - tzv. kompenzačné oblúky - ktoré umožňujú vyrovnanie dilatácie pri zmene smeru v trase.)

 
 Tepelné straty
Pre orientačný výpočet tepelných strát je možné použiť údaje z tabuľky rozmerov v časti "KOMPONENTY", kde je uvedená strata na 1 m potrubia / 1°C pri východiskových údajoch že potrubie je uložené v zemi s priemernou teplotou okolia 8°C a vodivosti zeminy
lambda z = 1,5 W/m/°K.
Pre presnejšie výpočty strát alebo tepelné výpočty špecifických konštrukcií predizolovaného systému sa doporučuje využiť vhodný softvér po dohode s výrobcom.
Kompenzácia tepelnej dilatácie
Pre výpočet tepelného predĺženia teplonosnej rúry platia identické vzťahy ako je to uvedené pri projektovaní združenej konštrukcie. Pri uvažovaní mechanického namáhania však treba vziať do úvahy skutočnosť, že pri médiu para môže dochádzať ku prudkým zmenám teploty a dynamickým rázom v potrubí.

Ako kompenzačné komponenty tepelných dilatácií sa používajú axiálne trvale pracujúce kompenzátory a takzvané dilatačné oblúky, ktoré majú v určitej časti ohybu izolačné vrstvy vzdialené od teplonosnej rúry o tzv. dilatačný krok. Táto konštrukcia umožňuje voľný vedený pohyb teplonosnej rúry v izolácii. Plášťová rúra má v dilatačnej časti oblúka zväčšený priemer plášťa minimálne o dvojnásobok dilatačného kroku. Ak potrebný dilatačný úsek oblúka prekračuje technologickú dĺžku ramien oblúka, pokračuje dilatačný úsek aj za oblúkom v priamej rúre a plášť je redukovaný na základný priemer až za týmto dilatačným úsekom. V danom mieste sa použije montážny izolačný spoj s vonkajším priemerom dilatačného oblúka.

Pri výpočte axiálnych síl v teplonosnej rúre je treba uvažovať trenie medzi teplonosnou rúrou a klznou vrstvou, ktoré je stanovené internou normou METALNET N03-97 na hodnotu 10 kPa. Hodnota trecieho napätia sa aplikuje na kolmý priemet teplonosnej rúry v dilatačnoom úseku. Ďalšiu silovú zložku v dilatačnom úseku medzi dvomi pevnými bodmi vytvára odpor axiálneho kompenzátora (ak je použitý) a túto hodnotu uvádza výrobca kompenzátorov ako silu na 1 mm stlačenia kompenzátora.

Výpočet dilatačného úseku teda vyplýva z horeuvedených veličín, pričom napätie v teplonosnej rúre nesmie pri oceli St 37.0 prekročiť dovolenú hodnotu 150 MPa. Skutočný dilatačný úsek sa volí podľa dilatačného kroku použitého axiálneho kompenzátora (prípadne dvoch kompenzátorov) alebo dilatačného oblúka, pričom u axiálneho kompenzátora sa doporučuje využiť dilatačný krok maximálne na 69%.
 
 
Montáž klzného systému
Charakteristickou vlastnosťou klzného systému je, že dilatácia teplonosnej rúry sa vykonáva nezávisle od izolačných vrstiev to znamená, že vonkajší plášť predizolovaného potrubia je v okolitom prostredí pevne zakotvený. Z uvedeného vyplýva, že spôsob ukladania je vždy za studena , bez kompenzačných vankúšov v ohyboch a prirodzených lomoch. Pretože teplonosná rúra sa trvale axiálne pohybuje do kompenzátora, je potrebné zaistiť, aby plyvom axiálnych síl nedošlo k vybočeniu teplonosnej rúry a v konečnom dôsledku ku vzpriečeniu kompenzátora. Z toho dôvodu sa v predpísaných vzdialenostiach pred axiálnym kompenzátorom umiestňuje takzvané vedenie rúry pred kompenzátorom. V danom mieste sa plášťová rúra obaľuje bitumenovou lepenkou, ktorá chráni plášť od poškodenia pri mikropohyboch plášťovej rúry.
 

Kondenzátne potrubie 

Súčasťou parných systémov býva kondenzátne potrubie, ktorým sa prepravuje kondenzát vzniknutý vo výmeničkách a z časti aj v parnom potrubí. Teploty prepravovaného média sú spravidla do 70°C maximálne však 110°C, v tlakovej rade do 1 MPa. Z tohoto hľadiska je pre vedenie kondenzátu vhodné predizolované potrubie združenej konštrukcie.

 
Špecifikom kondenzátu je často jeho zvýšená agresívnosť so silnými korozívnymi účinkami na medionosnú rúru. Z tohoto dôvodu sa ako materiál teplonosnej rúry doporučuje používať materiály vzdorujúce agresívnym účinkom kondenzátu a toantikorózne ocele prípadne laminátové potrubia.
 
Plastové potrubia sa nedoporučuje používať, pretože u kondenzátneho potrubia sa nedá vylúčiť krátkodobé zvýšenie teploty nad 70°C. Pokiaľ je použitá nízkouhlíková oceľ, spravidla sa volí väčšia hrúbka steny rúry a to o tri až päť stupňov.

Pri projektovaní kondenzátneho potrubia sa často prihliada na súbežne vedené parné potrubie a preto sa jednotlivé komponenty trasy volia analogicky s komponentmi klzného systému. Jedná sa hlavne o umiestnenie pevných bodov, stanovenie dilatačných úsekov a kompenzačných komponentov. Pokiaľ má kondenzátne potrubie prechádzať betónovým blokom pevného bodu a nie je v ňom zakotvené, robí sa takzvané klzné uloženie, kde okolo plášťa kondenzátneho potrubia sa dáva bitumenová lepenka, ktorá umožní axiálny pohyb kondenzátneho potrubia. Kondenzátne potrubie je však možné projektovať aj úplne nezávisle, vrátane ukladania a montáže s predpínaním systému.

Plastové rúry PPR

Posted in Výrobný program

 Všeobecný popis

Tepelne predizolovaný potrubný systém - polypropylén PPR-3 - je určený na rozvody teplej pitnej vody (úžitkovej vody). Plášťová ochranná rúra pre podzemné bezkanálové uloženie je z HDPE, pre nadzemné uloženie piro rúra z oceľového pozinkovaného alebo Al plechu. Priestor medzi médionosnou a plášťovou rúrou HDPE je vyplnený polyuretánovou penou (PUR) s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami danými PUR penou.
     
Potrubný systém je združenou sendvičovou konštrukciou bez vzájomného pohybu medzi vnútornou plastovou (PPR) rúrou a ochranným plášťom. Pri výpočte tepelnej dilatácie sa systém uvažuje ako spojený - napätie je prenášané z médionosnej rúry cez tepelnoizolačnú penu na plášťovú rúru. Osová dilatácia potrubia je obmedzená trecou silou pôsobiacou medzi plášťovou rúrou a pieskovým lôžkom. Vzniknuté napätie v médionosnej rúre je absorbované len v elastickej zmene prierezu rúry (hrúbky a priemeru) a v pevnej PUR pene prenosom síl do pieskového lôžka. Predizolovaný plastový potrubný systém pri bezkanálovom podzemnom uložení nemusí mať doplnkové kompenzačné prvky. Na elimináciu elastických napätí je vhodné predizolované plastové potrubie ukladať do pieskového lôžka výkopovej ryhy zvlnené. Zasypanie a zhutnenie výkopovej ryhy sa musí urobiť pred napustením teplej vody do potrubia!
 
 
 

 
Konštrukcia rúry
 
Medionosná rúra kopolymér PPR-3, vonkajší priemer 20 - 110mm, normy: DIN 8077, DIN 8078, DIN 4726, DIN 16962, tlakové rady: PN16, PN 20
Tepelná izolácia bezfreónová PUR - pena: zodpovedá EN 253 
Ochranný plášť HDPE na použitie pod zemou, priemer 90÷560 mm: zodpovedá EN 253 , SPIRO plášť na nadzemné použitie
Konštrukcia rúry Konce plastových rúr sú nezaizolované v dĺžke 160 ± 10 mm tak, že je zabezpečený priestor na zváranie natupo (tlakové) alebo elektrofúzne zváranie
 
 

 
Prevádzkové podmienky

Združená konštrukcia rúr PPR/PUR/HDPE (tlakový rad PN16) s uvedenými vlastnosťami použitých materiálov umožňuje nasledujúci dovolený prevádzkový tlak v závislosti od teploty média (teplá sanitárna voda):
 
 Teplota vody 
 ( °C ) 
 Dovolený prevádzkový tlak 
(MPa)
50
1,24
60
1,03
70
0,78

V prípade potreby je možné dodať tepelne predizolované PPR rúry v tlakovom rade PN20.
Tlakové potrubné systémy z PPR na rozvod TÚV znášajú bez problémov krátkodobé prehriatie na 70°C, ktoré sa hygienikom doporučuje na odstránenie mykobaktérií vyskytujúcich sa vo vode s teplotou 30 - 50°C.
Minimálna životnosť tepelne predizolovaných PPR rúr pri trvalom teplotnom a tlakovom zaťažení je 30 rokov..
 
 

 
Výrobný program

Tepelne predizolované PPR rúry sa dodávajú v dĺžkach 6 m (12 m).
Tlaková rada PPR: PN 16 , PN 20
Tepelné straty v podzemnom uložení pri teplote média 60°C:
 
 PPR rúra 
 d/t [mm]
 HDPE plášť 
D [mm]
 Hmotnosť 
 [kg/m] 
 Teplené straty 
 [W/m] 
20 /2,8
90
1,3
7
25 /3,5
90
1,4
8
32 /4,5
90(110)
1,5 (1,9)
10 (8)
40 /5,6
110
2,1
10
50 /6,9
110 (125)
2,3 (2,7)
12 (10)
63 /8,7
125 (140)
2,9 (3,6)
14 (12)
75 /10,4
140
4,0
15
90 /12,5
160
5,6
16
110 /15,2
200
7,8
16
 
Po dohode je možné dodať aj zosilnené hrúbky izolácie PUR peny, prípadne väčšie priemery PPR rúr.
 


Príklady označenia:
RP 063 006 P 0 A P
Rúra Priama, priem. 63 mm, dĺžka 6 m, materiál PPR, základná hrúbka steny 0 (8,7mm, PN 16) , izolácia rad A , Podzemné
 

 
Tvarovky pre skladanie potrubného systému

Pre tvarovky plastového predizolovaného systému platí sortiment a rozmerové rady jako sú uvedené v časti  – Komponenty združeného systému.
Tepelne predizolované oblúky PPR, 90° a 45°. (vstupy do budov)
Tepelne predizolované odbočky PPR, (T - priame, sedlové, P - odbočky)
Tepelne predizolovaná redukcia priemeru
Prechody plast – kov s vonkajším alebo vnútorným závitom
Uzatváracie armatúry sú vyhotovené s navarovacími, prírubovými navarovacími alebo navarovacími plast-kov skrutkovanými spojmi (do A75 mm).
Koncové objímky
Zaslepovacie dná
Tesnenie prechodu stenou
Ďalšie príslušenstvo je dodávané podľa doporučenia výrobcu systému.
 


Montáž tepelne predizolovaného PPR potrubia
 
Ako už bolo uvedené, PPR potrubný systém pri bezkanálovom podzemnom uložení môže byť inštalovaný bez ohľadu na tepelné dilatácie pri výške nadložnej zeminy od 0,5 do 3,0 m. Tepelná dilatácia potrubia sa transformuje do elastických deformácií priemeru a hrúbky steny rúry pri stabilnej dĺžke rúry. Prípadné posuny v oblúkoch a T-odbočkách sú obmedzené trecím odporom zhutneného pieskového zásypu.!
 
Minimálna teplota vonkajšieho vzduchu pri montáži PPR  rozvodov je +5°C,.pri montáži PE rúr je = -10°C. Pre postup a podmienky pri izolácii spojov pozri časť „J“ – Montáž potrubia.

Plastové potrubie je možné pri dodržaní technologických postupov zvárať na tupo, polyfúzne, alebo s použitím odporových elektrospojok. Po zvarení plastového potrubného rozvodu sa vykoná tlaková skúška. Po jej ukončení nasleduje montáž vodotesných izolačných spojov v miestach spojenia potrubných komponentov. Na vodotesné doizolovanie miesta zvarov jednotlivých prvkov potrubia sú určené montážnoizolačné spojky ( rozmery podľa DN ), ktoré sú vypeňované pri montáži. Ryha sa zasype a zhutní sa. Na udržanie rúr v žiadanej polohe je vhodný čiastočný zásyp pieskom. Pri montáži platia všeobecné zásady. Okrem dodržania montážneho návodu na vyhotovenie spojov a dodávky chemických komponentov PUR systému trvá firma PIPECO SLOVAKIA na zaškolení odborných montážnych poracovníkov vo výrobnom závode!
 (Je možné aj zaškolenie servisným pracovníkom na stavbe.)

 

Pozinkované rúry

Posted in Výrobný program

Všeobecný popis

Predizolovaný združený systém pozinkovaných oceľových rúr pre podzemný bezkanálový alebo nadzemný rozvod teplej úžitkovej a pitnej vody je stavebnicový, pozostávajúci z priamych rúr, tvarových kusov a uzatváracích armatúr. Každý stavebný prvok (rúra, tvarovka), je zložený z médionosnej oceľovej pozinkovanej rúry (DIN 2444), tepelnej izolácie z bezfreónovej PUR peny a ochranného HDPE (alebo Spiro) plášťa. Združená (sendvičová) konštrukcia systému zamedzuje vzájomnému pohybu oceľovej rúry a ochranného plášťa. Potrubie môže byť vybavené monitorovacím systémom prípadného vniknutia vlhkosti do tepelnej izolácie. Predizolovaný potrubný systém zodpovedá štandardu EN 253.

 

 
Konštrukcia rúry
 
Medionosná rúra

Oceľové žiarovo pozinkované rúry DN 15 - 100 (priemer 1/2” - 4”):

Rozmer   DN 2440, 2441/STN 425710, 425711
Pozinková oceľová rúra (bezzávitová)   DIN 2444
Akosť   DIN 17100, St 33.0/STN 11343.0
 
Tepelná izolácia bezfreónová PUR - pena: zodpovedá EN 253, maximálna prevádzková teplota 110°C
Ochranný plášť HDPE na použitie pod zemou, priemer 90÷250 mm: zodpovedá EN 253 , SPIRO plášť pre nadzemné použitie
Konce rúr Konce plastových rúr sú nezaizolované v dĺžke 150 ± 20 mm tak, že je zabezpečený priestor na zváranie natupo (tlakové) alebo elektrofúzne zváranie
 
 

  
Výrobný program
 
Dĺžka rúr:
 
L = 6000±50 mm
Konce rúr:
 
nezapenený voľný koniec oceľovej pozinkovanej rúry l = 150+20mm - bez závitu (hladké)
Hrúbka tepelnej izolácie:
  
okrem štandardného vyhotovenia (A) môže byť dodaná zosilnená vrstva izolácie (trieda B, C)
Ochranný plášť:
 
HDPE - pre podzemné bezkanálové uloženie
SPIRO (pozink., Al) pre nadzemné uloženie
Monitorovací systém:
 
na objednávku zákazníka
 
 
 
 
 
 
d - vonkajší priemer pozinkovanej oceľovej rúry
 
D - vonkaší priemer plášťa (t - hrúbka steny)
 
L - dĺžka oceľovej rúry
 
 
 
 
Izolácia triedy A.

 DN


Pozink. oceľ. rúra 
 D x t 
 [mm]
Plášť HDPE
 D 
 [mm]
Hmotnosť 
 prediz. rúry 
 [ kg/m´]
15
1/2”
21,3 x 2,65
90
2,7
20
3/4”
26,9 x 2,65
90
3,0
25
1”
33,7 x 2,95
90
3,8
32
1 1/4”
42,4 x 2,95
110
4
40
1 1/2”
48,3 x 2,95
110
4,0
50
2”
60,3 x 3,25
125
6,0
65
2 1/2”
76,1 x 3,25
140
8,0
80
3”
88,9 x 3,65
160
10,0
100
4”
114,3 x 4,05
200
15,0
 
V tabuľke je izolácia triedy A. Po dohode s výrobcom môžu byť dodané aj zosilnené hrúbky izolácie. Po dohode je tiež možné dodať predizolovanú oceľovú pozinkovanú rúru DN125. Hrúbka steny oceľových pozinkovaných rúr v tabuľke je tzv. „ľahká“ rada, s kódom „0“, môže byť dodaná aj „ťažká“ rada (DIN 2441).

Tepelne predizolované tvarové kusy sa vyhotovujú podľa požiadavky zákazníka a doporučenia výrobcu systému rovnako ako u potrubí s oceľovou rúrou bez pozinkovania.
Montážno-izolačné spojky sú rovnakého typu ako u iných potrubí s rovnakou teplotou.
 

 

Kompenzácia tepelného predĺženia rúr, spôsob ukladania

Pri zmene teploty média sa médionosná rúra predlžuje alebo skracuje podľa rovnice:
    

Δlx = l . α . Δt   
 
kde
    l    je    dĺžka úseku (m),
    α    –    súčiniteľ teplotnej rozťažnosti materiálu ,
    Δt    –    rozdiel teplôt (najvyššej teploty teplonosnej kvapaliny a najnižšej teploty okolia; Dt = tm – ti).
 
Na zmenu dĺžky však vplýva aj trecia sila závislá od povahy zásypu, výšky nadložia a priemeru ochranného plášťa (pohybuje sa od 1,3 kN/m do 8 kN/m rúry). Okrem axiálnych síl je potrubný systém namáhaný aj ohybovými a obvodovými napätiami.V podstate je možné použiť dve metódy kladenia predizolovaného oceľového pozinkovaného potrubia do výkopu:
 • za studena, s využitím kompenzačných členov
 • s tepelným predopnutím (tpredp = 30 ... 35°C) pred zásypom potrubnej trasy
Ukladanie za studena
Lm (izolácia triedy A) [m]
 DN 
 H=0,6m 
 H=1,0m 
 H=1,4m 
15
13
9
7
20
20
12
9
25
29
18
12
32
32
19
14
40
35
21
15
50
43
27
19
65
49
30
21
80
55
33
24
100
56
35
25

Metóda ukladania oceľového pozinkovaného predizolovaného potrubia bezkanálovo za studena zohľadňuje, že dovolené napätie v potrubí nebude prekročené pri teplote média < 70°C. Potom vzdialenosť (pri hĺbke uloženia H) medzi dvoma kompenzačnými prvkami
nesmie byť väčšia ako 2.Lm (Lm - uvedená v tabuľke)
Pre izolačný rad B sa Lznižuje o 12%.

Aby u oblúkov nedošlo k prekročeniu ohybového napätia v médionosnej rúre, obkladajú sa kompenzačnými poduškami ako u ostatných rozvodov. Ich počet a hrúbku je možné redukovať pri menšej dĺžke kompenzovaného úseku ako je Lm. Zvýšený počet kompenzačných podušiek vyžadujú oblúky so zmenou smeru < 80° a > 45° (odklon trasy), pretože ich ramená majú pri kompenzácii väčší priečny pohyb.
 
V prípade metódy ukladania za studena s dlhou potrubnou trasou bez možnosti zmeny smeru (kompenzačný prvok) sa použijú axiálne kompenzátory s pevnými bodmi alebo bez pevných bodov. Malé zmeny smeru vo výkope je možné do 4 ° upraviť na zvare. Pozvárané potrubie vo výkope je možné ohnúť do oblúka s polomerom min. 23 m.
 

 
 
Montáž predizolovaných oceľových pozinkovaných rúr

Pre racionálne a bezpečné spojenie hladkých oceľových pozinkovaných rúr sa doporučuje tvrdé spájkovanie medódou firmy UTP Schweissmaterial, s prídavným materiálom UTP1 (UTP1 MR) a tavidlom UTP-Flux HLS-B. Táto metóda spájkovania zaručuje nepoškodenie
zinkového povlaku na rúre a vysokopevnostný spoj (viď firemný návod).
Zváranie, tlakové skúšky a montáž izolačných spojok je optimálne vykonávať na priečne uložených drevených hranoloch (šírka min. 100 mm - rúry nesmú byť použité ako podložky !) Potrubný systém sa po ukončení montážnych prác postupne spustí na upravené pieskové lôžko do výkopu. Pri montáži platia rovnaké zásady ako u potrubí s oceľovou rúrou.
 
Na doizolovanie spojov sa používajú štandardné spojky ako pre združený systém.