Montáž

Posted in Výrobný program

 

Pracovisko
Počas montáže rúr by pracovisko malo byť uzavreté a doprava zredukovaná na minimum. Dodávateľ by mal zaistiť, aby plán organizácie výstavby poskytol dostatok priestoru na bezpečné vykopávanie a montáž.
 
Časť výkopu a požiadavky na priestor

 

Výkop 
Pri výkope musia byť splnené nasledovné požiadavky: 
  • Zaistenie dostatočného priestoru pre montáž rúr v správnej hĺbke
  • Zaistenie dostatočného priestoru pre správne zhutnenie zásypu okolo rúr
  • Zaistenie bezpečnostných pracovných podmienok pre zamestnancov vo výkope
 
Hĺbka a tvar výkopu sú väčšinou určené projektom, požiadavkami pre hĺbku a dostatočným priestorom na montáž rúr, odbočiek a iných komponentov.
  
 

  Doporučené minimálne rozmery výkopu a situovania potrubia

 Priemer plášťovej rúry 
 Hmin.
 amin.
 rmin.
[ mm ]
[ mm ] 
[ mm ] 
[ mm ] 
90
790
150
200
110
810
150
200
125
825
150
200
140
840
150
200
160
860
150
200
180
880
150
200
200
900
150
200
225
925
150
200
250
950
150
200
280
980
150
200
315
1065
200
200
355
1105
200
200
400
1150
250
250
450
1200
300
300
500
1250
300
300
560
1230
400
400
630
1380
400
400
710
1460
500
500
800
1550
500
500

 
 
Priestor na zváranie je zhotovený podobne ako rozšírenie normálneho výkopu. Vzdialenosť medzi stenami výkopu alebo paženia a diaľkovým tepelným rozvodom musí byť min 0.6 m. Vzdialenosť medzi tepelnými rozvodmi a dnom výkopu musí byť min 0,7 m.
 
 
Výkop miesta na zváranie
 
 
 
 
 
Štandardný výkop musí byť tiež zväčšený v niektorých miestach kvôli veľkým odbočkám.
 
V miestach s nízkou únosnosťou pôdy (navážka alebo násyp) treba dávať zvláštny zreteľ na únosnosť dna výkopu. Vo väčšine prípadov by bolo výhodnejšie nahradiť málo únosnú zeminu pod potrubím za zhutnený piesok.
 
Geo-textílie môžu byť použité na zabránenie znehodnotenia pieskového zásypu  neúnosnou zeminou.
 
Dno výkopu musí byť zarovnané a zbavené kameňov.
 
Počas celého montážneho procesu, montážna firma musí udržiavať jamu čistú, suchú a musí byť chránená proti prieniku povrchovej vody.

 

 
Okolie
 
Výkop musí byť uskutočnený takým spôsobom, aby nepôsobil škodlivo na
 
  • Povrch cesty
  • Budovy a iné stavby
  • Iné úžitkové a inžinierske siete
 
Je dôležité, aby boli dodržiavané miestne smernice a normy.
 
 
 
Stožiare, svetlá, stromy, obrubníky, atď. musia byť zabezpečené proti zosuvu do výkopu. Počas samotného vykopávania, ostatné úžitkové siete by mali byť chránené proti škodlivým vplyvom.
 
 
Vzdialenosť od iných sietí
 
Verejná sieť
Hĺbka
Vzdialenosť
Kríženie
Paralelná vzdialenosť
 
(m)
(m)
(m)
Kanalizácia
1,0 - 5,0
0,5
1,0
Voda
1,2
0,3 - 0,5
 0,5 - 1,0
Telefón
0,5
0,3
0,3
Plyn
0,6 - 1,0
1,0
2
Elektrina
0,5 - 1,0
0,3
0,5
 
 
Normy udávajúce minimálnu vzdialenosť môžu byť kontrované použitím extra izolácie okolo diaľkového tepelného rozvodu a iných komponentov.
 
Dôležitosť by mala byť venovaná i stromom a iným veľkým rastlinám. Napríklad pri podzemnom rozvode treba uvážiť, či je nutné rezať korene a ak áno, nerezať viac než je nutné. Takisto by sa malo uvážiť, či korene nezapríčinia následné poškodenie diaľkového tepelného rozvodu.

 

Drenáž
Počas montáže musí byť výkop v suchu a chránený pred vodou, čo si vyžaduje kanalizáciu. Drenáž musí byť plánovaná v súlade so stabilitou výkopu a jej efektom na okolie a potrubie. Odvodňovanie výkopu môže vyústiť k poškodeniu budov.
 

 

Minimálna výška krytia
Minimálna výška krytia hkr je 600 mm. Minimálne krytie sa meria od najvyššieho bodu plášťovej rúry, P- odbočky alebo T- odbočky k povrchu terénu. Toto minimálne krytie pieskom a zeminou dovoľuje maximálny merný tlak 800 - 900 kPa.
 
Ak je oblasť kladenia potrubia vystavená väčšiemu zaťaženiu (nad 3 t), je potrebné zväčšiť výšku krytia h o hodnotu 200 mm na každú tonu bodového zaťaženia nad 3 t.
 
Výšku krytia h v metroch je možné vypočítať aj podľa vzorca:
 
Text Box: F
               
       
kde F je zaťaženie jednou nápravou vozidla v tonách
 
Výška h je v tomto prípade meranáod najvyššieho bodu plášťovej rúry po spodok spevnenej časti komunikácie.
 
V prípade, ak nie je možné dodržať minimálnu výšku krytia alebo zväčšiť hodnotu h o uvedenú hodnotu u väčšieho zaťaženia, piesková zhutnená vrstva nad potrubím sa odľahčí prekrytím železobetónovou doskou alebo oceľovou chráničkou. Železobetónová doska musí byť uložená minimálne 150 mm od najvyššieho bodu plášťovej rúry.
 
Pri nutnosti uloženia potrubia do väčšej hĺbky ako 3 m, je nevyhnutné prehodnotiť možnosť deformácie plášťovej rúry.
 
Montáž spojky SP145:

Zdroj: www.belmaflex.com

 
 

Technická dokumentácia - montáž predizolovaného potrubia (formát pdf 903 kB)