Popis materiálov - horúcovody a teplovody

Posted in Výrobný program

Médionosné rúry


Pre základný výrobný program sú dodávané oceľové rúry z nízkouhlíkovej ocele podľa EN 10217-1, EN 10217-2, EN 10217-5 alebo EN 10216-2.
Rozmery: STN 42 5715.01 / ISO 4200 resp. STN 42 5738 / ISO 4200
Materiál: P 235 GH, P 235 TR 1, P 265 GH, akosť zodpovedá odporúčaniam EN253.
Úkosy: STN 13 1070 / ISO 6761 

Dĺžky:  DN 20, DN 25   L = 6 m
  DN 40 až DN 80   L = 6 m alebo12 m
DN 100 až DN 1000   L = 12 m

 

Hustota: 7850 kg/m3
Modul pružnosti v tahu: 2,06 . 105 N/mm2
Mez kluzu: 235 N/mm2
Pevnost v tahu: 350 N/mm2
Koef. tepel. vodivosti: 46 - 54,5 W/mK
Koef. tepel. roztažnosti: 1,2 . 10 -5 K-1

Na požiadanie je možné dodať rúrky z antikoróznych ocelí, rúrky žiarovo pozinkované, medené alebo plastové z polypropylénu, sieťovaného polyetylénu, polybutylénu a podobne. Oceľové rúry je možné podľa potreby zákazníka dodať i v iných materiálových a rozmerových normách (ČSN, DIN, GOST, ASTM).


Polyuretanová pena - PUR - izolačná vrstva

Parametre: 

  Merná hmotnosť jadra (EN 253)   >60 kg / m3
  Celková merná hmotnosť (EN 253)   > 80 kg / m3
  Tepelná vodivosť združenej konštrukcie   < 0,027 W / (m K)
  Absorbcia vody   menšia alebo rovná 10%
  Pevnosť v tlaku radiálna pri 10% stlačení   > 0,3 MPa
  Pevnosť v šmyku axiálna pred starnutím a po starnutí   pri 23° ± 2°C: >0,12 MPa
      pri 145° ± 2°C: >0,08 MPa

 


Plášťová rúra HDPE a SPIRO

Pre podzemné bezkanálové systémy sú dodávané plastové plášte z vysokohustotného polyetylénu HDPE podľa STN 64 3041 resp. ISO 3607, DIN 8074.

  Hustota   960 kg / m3 (+20°C)
  Koeficient tepelnej rozťažnosti   180. 10-6 /°C
  Rýchlosť toku taveniny (MFI 190/5)   0,35 ÷ 0,65g /10 min
  Tepelná vodivosť   0,43 W / mK
  Pevnosť v ťahu   väčšia alebo rovná 17 MPa


Pre nadzemné systémy sú dodávané plášťové rúry zo špirálovo zvinutého oceľového pozinkovaného alebo hliníkového pásu podľa PA 12 0314, respektíve DIN 24 145.