Doplnky

Posted in Komponenty systému

 

Zaslepenie  potrubia

Klenuté dno uzatvára medionosnú rúru a ukončenie potrubia je uzavreté v izolácii. Komponent sa po dohovore s výrobcom dodáva ako súčasť iného komponentu (napr. zaslepené odbočujúce rameno odbočky) , prípadne sa dodajú komponenty pre doizolovanie na stavbe.

 

 Návod na zaslepenie potrubia

Koncová objímka

Vodotesne uzatvára izoláciu na konci dodávanej trasy . Je dodávaná ako zmrašťovacia koncovka, ktorá sa montuje na stavbe alebo ako prefabrikovaná u výrobcu na priamej rúre.

Pre ochranu izolácie na konci nadzemného  potrubia sa požíva plechová záslepka SPIRO, ktorá je prednostne montovaná u výrobcu.

 

 

 Návod na montáž koncového izolačného tesnenia

Kompenzačné vankúše

Posted in Komponenty systému

Kompenzačné vankúše umožňujú dilatačný pohyb prvku na konci rovného úseku. Sú vyrobené z polyetylénovej penovej hmoty pozostávajúcej z čiastočiek s uzavretými bunkami s radiálnym zasietením, ktorú môžeme zaradiť do skupiny polotvrdých penových hmôt. Pretože táto polyetylénová hmota je zasietená, má zvýšenú teplotnú stabilitu, dá sa za tepla dobre tvárniť a pomocou teplovzdušnej pištole jednoducho zvariť.Ďalšie typické vlastnosti hmoty sú:

  • dobrý účinok tlmenia nárazov
  • vysoká pružnosť a rozsiahla konštantná ohybnosť medzi teplotami -70 až +85 °C
  • dobrá tepelnoizolačná schopnosť
  • nízka absorbcia vody a priepustnosť pre paru
  • vysoký faktor odporu proti difúzii pary
  • dobrá odolnosť voči chemikáliám

Charakteristika pruženia a napätie v tlaku

V rámci určitého rozsahu deformácie zobrazuje charakteristika pruženia zmenu hrúbky penovej hmoty v závislosti na sile.

  • napätie materiálu v tlaku pri 25% deformácii – 48 kPa

  • napätie materiálu v tlaku pri 50% deformácii – 116 kPa

  • napätie materiálu v tlaku pri 75% deformácii – 325 kPa

Z charakteristík pruženia pri odľahčení sa získajú tzv. hysterézne slučky, z ktorých je zjavne vidieť, že materiál sa po odľahčení nevracia do východiskového stavu. Zostáva trvalá deformácia medzi 3% až 8%. Pre úplné zotavenie materiálu však stačí, aby sa aplikácia zaťaženia a odľahčenia realizovala v dlhších časových intervaloch, čo je v prípade použitia tohoto materiálu na dilatačné vankúše splnené.

Tepelná vodivosť

Na základe toho, že hmota má jemné bunky a malú mernú hmotnosť má aj veľmi dobrú tepelnoizolačnú schopnosť - lambda = 0,040 W/mK.

Pohlcovanie vody

Pohlcovanie vody podľa ASTM C 272 je stanovené pre polyetylénové dosky pod 1%. Na základe toho, že polyetylénové dosky majú uzavreté bunky a difúzny koeficient polyetylénu je nízky, má táto hmota súčiniteľ odporu proti difúzii vodnej pary vyšší, ako majú ostatné penové hmoty.

Chovanie voči vplyvom počasia

Kompenzačné vankúše by mali byť v zásade chránené proti vplyvom počasia. Poškodené by mohli byť hlavne účinkom stáleho ÚV žiarenia (slnečným svetlom), oxidačne by sa rozložili a zdegenerovali.

Životné prostredie

Dilatačné vankúše sú vyrobené z materiálu pri výrobe ktorého sa nepoužívajú halogenizované uhľovodíky, zlúčeniny obsahujúce olovo, kadmium, ortuť alebo chróm. Z použitého materiálu nevychádzajú žiadne emisie, materiál neobsahuje žiadne látky rozpustné vo vode a tento materiál je zaradený v triede ohrozenia vody 0 čo značí, že nie sú vodoohrozujúce. Materiál nepredstavuje podľa doterajšieho pozorovania žiadnu potravu pre zvieratá a ani žiadnu živnú pôdu pre plesne a baktérie. Za dodržania príslušných miestnych predpisov sa môže materiál uskladňovať, respektíve spaľovať spolu s domovým odpadom.

Tabuľka používaných rozmerov ( hrúbka vankúša je štandardne h = 40 mm):
 

Prechod stenou

Posted in Komponenty systému

Zabezpečuje utesnenie prechodu potrubia cez stenu – zabraňuje preniknutiu vlhkosti popri rúre do suterénu. Je riešený presuvnou rúrou s golierom ktorý sa zabuduje medzi stenu a prímurovku s hydroizoláciou, príp. gumovým labyrintovým tesniacim krúžkom vsadeným medzi plášťovou rúrou a stenou. Vnútorný priemer tesnenia zodpovedá priemeru plášťovej rúry. Priestor medzi presuvnou rúrou a plášťovou rúrou sa utesní zmrašťovacou fóliou, ktorá je v dodávke.

Druhý variant je gumový labyrintový tesniaci krúžkom vsadeným medzi plášťovou rúrou a stenou. Vnútorný priemer tesnenia zodpovedá priemeru plášťovej rúry.Tesnenie prechodu stenou sa pred napojením na jestvujúci rozvod navlečie na plášťovú rúru v mieste, kde potrubie prechádza cez stenu. Po ustavení potrubia do polohy v ktorej sa bude nachádzať počas prevádzky sa otvor dobetónuje.

 

Redukcia

Posted in Komponenty systému

Tabuľka štandardných rozmerov:

 

Dĺžka L platí pre redukciu o jeden stupeň. Pri redukcii o dva a viac stupňov sa dĺžka L môže odlišovať o 50 až 100 mm.

Výrobný program redukcií pre izoláciu A

Netypická úprava:

Umiestnenie na inom prvku (T-odbočka, P-odbočka alebo domeriavací kus).

Príklady označenia:

RE 168 137 C 0 B N  REdukcia DN 150/ DN 125, izolácia B , Nadzemná

 

Kompenzátor

Posted in Komponenty systému

Kompenzátor pracujúci trvalo (osový vlnovcový):

L = 2500 mm (DN < 300)
L = 3000 mm (DN > 350)Pre PN 1,6 MPa, PN 2,5 MPa, PN 4,0 MPa (v určených podmienkach prevádzkovania potrubia).

Dodáva sa predopnutý na plnú dĺžku.

Príklady označenia:

KO 168 125 C 0 B P   Kompenzátor Osový,DN 150, zdvih 125 mm, izolácia B, Podzemný

Kompenzátor štartovací (jednorazový):

L = max 820 mm (DN < 300)
L = min 840 mm (DN > 350)

Dodáva sa neizolovaný. Po tepelnom štarte a predopnutí potrubia sa zavarí a doizoluje izolačnými komponentami , ktoré sú v dodávke štartovacieho kompenzátora.

Pre PN 1,6 MPa, PN 2,5 MPa (v určených podmienkach prevádzkovania potrubia).

Príklady označenia:

KS 168 080 C 0 B P   Kompenzátor Štartovací, DN 150, zdvih 80 mm, izolácia B , Podzemný