Plastové rúry PPR

Posted in Výrobný program

 Všeobecný popis

Tepelne predizolovaný potrubný systém - polypropylén PPR-3 - je určený na rozvody teplej pitnej vody (úžitkovej vody). Plášťová ochranná rúra pre podzemné bezkanálové uloženie je z HDPE, pre nadzemné uloženie piro rúra z oceľového pozinkovaného alebo Al plechu. Priestor medzi médionosnou a plášťovou rúrou HDPE je vyplnený polyuretánovou penou (PUR) s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami danými PUR penou.
     
Potrubný systém je združenou sendvičovou konštrukciou bez vzájomného pohybu medzi vnútornou plastovou (PPR) rúrou a ochranným plášťom. Pri výpočte tepelnej dilatácie sa systém uvažuje ako spojený - napätie je prenášané z médionosnej rúry cez tepelnoizolačnú penu na plášťovú rúru. Osová dilatácia potrubia je obmedzená trecou silou pôsobiacou medzi plášťovou rúrou a pieskovým lôžkom. Vzniknuté napätie v médionosnej rúre je absorbované len v elastickej zmene prierezu rúry (hrúbky a priemeru) a v pevnej PUR pene prenosom síl do pieskového lôžka. Predizolovaný plastový potrubný systém pri bezkanálovom podzemnom uložení nemusí mať doplnkové kompenzačné prvky. Na elimináciu elastických napätí je vhodné predizolované plastové potrubie ukladať do pieskového lôžka výkopovej ryhy zvlnené. Zasypanie a zhutnenie výkopovej ryhy sa musí urobiť pred napustením teplej vody do potrubia!
 
 
 

 
Konštrukcia rúry
 
Medionosná rúra kopolymér PPR-3, vonkajší priemer 20 - 110mm, normy: DIN 8077, DIN 8078, DIN 4726, DIN 16962, tlakové rady: PN16, PN 20
Tepelná izolácia bezfreónová PUR - pena: zodpovedá EN 253 
Ochranný plášť HDPE na použitie pod zemou, priemer 90÷560 mm: zodpovedá EN 253 , SPIRO plášť na nadzemné použitie
Konštrukcia rúry Konce plastových rúr sú nezaizolované v dĺžke 160 ± 10 mm tak, že je zabezpečený priestor na zváranie natupo (tlakové) alebo elektrofúzne zváranie
 
 

 
Prevádzkové podmienky

Združená konštrukcia rúr PPR/PUR/HDPE (tlakový rad PN16) s uvedenými vlastnosťami použitých materiálov umožňuje nasledujúci dovolený prevádzkový tlak v závislosti od teploty média (teplá sanitárna voda):
 
 Teplota vody 
 ( °C ) 
 Dovolený prevádzkový tlak 
(MPa)
50
1,24
60
1,03
70
0,78

V prípade potreby je možné dodať tepelne predizolované PPR rúry v tlakovom rade PN20.
Tlakové potrubné systémy z PPR na rozvod TÚV znášajú bez problémov krátkodobé prehriatie na 70°C, ktoré sa hygienikom doporučuje na odstránenie mykobaktérií vyskytujúcich sa vo vode s teplotou 30 - 50°C.
Minimálna životnosť tepelne predizolovaných PPR rúr pri trvalom teplotnom a tlakovom zaťažení je 30 rokov..
 
 

 
Výrobný program

Tepelne predizolované PPR rúry sa dodávajú v dĺžkach 6 m (12 m).
Tlaková rada PPR: PN 16 , PN 20
Tepelné straty v podzemnom uložení pri teplote média 60°C:
 
 PPR rúra 
 d/t [mm]
 HDPE plášť 
D [mm]
 Hmotnosť 
 [kg/m] 
 Teplené straty 
 [W/m] 
20 /2,8
90
1,3
7
25 /3,5
90
1,4
8
32 /4,5
90(110)
1,5 (1,9)
10 (8)
40 /5,6
110
2,1
10
50 /6,9
110 (125)
2,3 (2,7)
12 (10)
63 /8,7
125 (140)
2,9 (3,6)
14 (12)
75 /10,4
140
4,0
15
90 /12,5
160
5,6
16
110 /15,2
200
7,8
16
 
Po dohode je možné dodať aj zosilnené hrúbky izolácie PUR peny, prípadne väčšie priemery PPR rúr.
 


Príklady označenia:
RP 063 006 P 0 A P
Rúra Priama, priem. 63 mm, dĺžka 6 m, materiál PPR, základná hrúbka steny 0 (8,7mm, PN 16) , izolácia rad A , Podzemné
 

 
Tvarovky pre skladanie potrubného systému

Pre tvarovky plastového predizolovaného systému platí sortiment a rozmerové rady jako sú uvedené v časti  – Komponenty združeného systému.
Tepelne predizolované oblúky PPR, 90° a 45°. (vstupy do budov)
Tepelne predizolované odbočky PPR, (T - priame, sedlové, P - odbočky)
Tepelne predizolovaná redukcia priemeru
Prechody plast – kov s vonkajším alebo vnútorným závitom
Uzatváracie armatúry sú vyhotovené s navarovacími, prírubovými navarovacími alebo navarovacími plast-kov skrutkovanými spojmi (do A75 mm).
Koncové objímky
Zaslepovacie dná
Tesnenie prechodu stenou
Ďalšie príslušenstvo je dodávané podľa doporučenia výrobcu systému.
 


Montáž tepelne predizolovaného PPR potrubia
 
Ako už bolo uvedené, PPR potrubný systém pri bezkanálovom podzemnom uložení môže byť inštalovaný bez ohľadu na tepelné dilatácie pri výške nadložnej zeminy od 0,5 do 3,0 m. Tepelná dilatácia potrubia sa transformuje do elastických deformácií priemeru a hrúbky steny rúry pri stabilnej dĺžke rúry. Prípadné posuny v oblúkoch a T-odbočkách sú obmedzené trecím odporom zhutneného pieskového zásypu.!
 
Minimálna teplota vonkajšieho vzduchu pri montáži PPR  rozvodov je +5°C,.pri montáži PE rúr je = -10°C. Pre postup a podmienky pri izolácii spojov pozri časť „J“ – Montáž potrubia.

Plastové potrubie je možné pri dodržaní technologických postupov zvárať na tupo, polyfúzne, alebo s použitím odporových elektrospojok. Po zvarení plastového potrubného rozvodu sa vykoná tlaková skúška. Po jej ukončení nasleduje montáž vodotesných izolačných spojov v miestach spojenia potrubných komponentov. Na vodotesné doizolovanie miesta zvarov jednotlivých prvkov potrubia sú určené montážnoizolačné spojky ( rozmery podľa DN ), ktoré sú vypeňované pri montáži. Ryha sa zasype a zhutní sa. Na udržanie rúr v žiadanej polohe je vhodný čiastočný zásyp pieskom. Pri montáži platia všeobecné zásady. Okrem dodržania montážneho návodu na vyhotovenie spojov a dodávky chemických komponentov PUR systému trvá firma PIPECO SLOVAKIA na zaškolení odborných montážnych poracovníkov vo výrobnom závode!
 (Je možné aj zaškolenie servisným pracovníkom na stavbe.)