Pozinkované rúry

Posted in Výrobný program

Všeobecný popis

Predizolovaný združený systém pozinkovaných oceľových rúr pre podzemný bezkanálový alebo nadzemný rozvod teplej úžitkovej a pitnej vody je stavebnicový, pozostávajúci z priamych rúr, tvarových kusov a uzatváracích armatúr. Každý stavebný prvok (rúra, tvarovka), je zložený z médionosnej oceľovej pozinkovanej rúry (DIN 2444), tepelnej izolácie z bezfreónovej PUR peny a ochranného HDPE (alebo Spiro) plášťa. Združená (sendvičová) konštrukcia systému zamedzuje vzájomnému pohybu oceľovej rúry a ochranného plášťa. Potrubie môže byť vybavené monitorovacím systémom prípadného vniknutia vlhkosti do tepelnej izolácie. Predizolovaný potrubný systém zodpovedá štandardu EN 253.

 

 
Konštrukcia rúry
 
Medionosná rúra

Oceľové žiarovo pozinkované rúry DN 15 - 100 (priemer 1/2” - 4”):

Rozmer   DN 2440, 2441/STN 425710, 425711
Pozinková oceľová rúra (bezzávitová)   DIN 2444
Akosť   DIN 17100, St 33.0/STN 11343.0
 
Tepelná izolácia bezfreónová PUR - pena: zodpovedá EN 253, maximálna prevádzková teplota 110°C
Ochranný plášť HDPE na použitie pod zemou, priemer 90÷250 mm: zodpovedá EN 253 , SPIRO plášť pre nadzemné použitie
Konce rúr Konce plastových rúr sú nezaizolované v dĺžke 150 ± 20 mm tak, že je zabezpečený priestor na zváranie natupo (tlakové) alebo elektrofúzne zváranie
 
 

  
Výrobný program
 
Dĺžka rúr:
 
L = 6000±50 mm
Konce rúr:
 
nezapenený voľný koniec oceľovej pozinkovanej rúry l = 150+20mm - bez závitu (hladké)
Hrúbka tepelnej izolácie:
  
okrem štandardného vyhotovenia (A) môže byť dodaná zosilnená vrstva izolácie (trieda B, C)
Ochranný plášť:
 
HDPE - pre podzemné bezkanálové uloženie
SPIRO (pozink., Al) pre nadzemné uloženie
Monitorovací systém:
 
na objednávku zákazníka
 
 
 
 
 
 
d - vonkajší priemer pozinkovanej oceľovej rúry
 
D - vonkaší priemer plášťa (t - hrúbka steny)
 
L - dĺžka oceľovej rúry
 
 
 
 
Izolácia triedy A.

 DN


Pozink. oceľ. rúra 
 D x t 
 [mm]
Plášť HDPE
 D 
 [mm]
Hmotnosť 
 prediz. rúry 
 [ kg/m´]
15
1/2”
21,3 x 2,65
90
2,7
20
3/4”
26,9 x 2,65
90
3,0
25
1”
33,7 x 2,95
90
3,8
32
1 1/4”
42,4 x 2,95
110
4
40
1 1/2”
48,3 x 2,95
110
4,0
50
2”
60,3 x 3,25
125
6,0
65
2 1/2”
76,1 x 3,25
140
8,0
80
3”
88,9 x 3,65
160
10,0
100
4”
114,3 x 4,05
200
15,0
 
V tabuľke je izolácia triedy A. Po dohode s výrobcom môžu byť dodané aj zosilnené hrúbky izolácie. Po dohode je tiež možné dodať predizolovanú oceľovú pozinkovanú rúru DN125. Hrúbka steny oceľových pozinkovaných rúr v tabuľke je tzv. „ľahká“ rada, s kódom „0“, môže byť dodaná aj „ťažká“ rada (DIN 2441).

Tepelne predizolované tvarové kusy sa vyhotovujú podľa požiadavky zákazníka a doporučenia výrobcu systému rovnako ako u potrubí s oceľovou rúrou bez pozinkovania.
Montážno-izolačné spojky sú rovnakého typu ako u iných potrubí s rovnakou teplotou.
 

 

Kompenzácia tepelného predĺženia rúr, spôsob ukladania

Pri zmene teploty média sa médionosná rúra predlžuje alebo skracuje podľa rovnice:
    

Δlx = l . α . Δt   
 
kde
    l    je    dĺžka úseku (m),
    α    –    súčiniteľ teplotnej rozťažnosti materiálu ,
    Δt    –    rozdiel teplôt (najvyššej teploty teplonosnej kvapaliny a najnižšej teploty okolia; Dt = tm – ti).
 
Na zmenu dĺžky však vplýva aj trecia sila závislá od povahy zásypu, výšky nadložia a priemeru ochranného plášťa (pohybuje sa od 1,3 kN/m do 8 kN/m rúry). Okrem axiálnych síl je potrubný systém namáhaný aj ohybovými a obvodovými napätiami.V podstate je možné použiť dve metódy kladenia predizolovaného oceľového pozinkovaného potrubia do výkopu:
  • za studena, s využitím kompenzačných členov
  • s tepelným predopnutím (tpredp = 30 ... 35°C) pred zásypom potrubnej trasy
Ukladanie za studena
Lm (izolácia triedy A) [m]
 DN 
 H=0,6m 
 H=1,0m 
 H=1,4m 
15
13
9
7
20
20
12
9
25
29
18
12
32
32
19
14
40
35
21
15
50
43
27
19
65
49
30
21
80
55
33
24
100
56
35
25

Metóda ukladania oceľového pozinkovaného predizolovaného potrubia bezkanálovo za studena zohľadňuje, že dovolené napätie v potrubí nebude prekročené pri teplote média < 70°C. Potom vzdialenosť (pri hĺbke uloženia H) medzi dvoma kompenzačnými prvkami
nesmie byť väčšia ako 2.Lm (Lm - uvedená v tabuľke)
Pre izolačný rad B sa Lznižuje o 12%.

Aby u oblúkov nedošlo k prekročeniu ohybového napätia v médionosnej rúre, obkladajú sa kompenzačnými poduškami ako u ostatných rozvodov. Ich počet a hrúbku je možné redukovať pri menšej dĺžke kompenzovaného úseku ako je Lm. Zvýšený počet kompenzačných podušiek vyžadujú oblúky so zmenou smeru < 80° a > 45° (odklon trasy), pretože ich ramená majú pri kompenzácii väčší priečny pohyb.
 
V prípade metódy ukladania za studena s dlhou potrubnou trasou bez možnosti zmeny smeru (kompenzačný prvok) sa použijú axiálne kompenzátory s pevnými bodmi alebo bez pevných bodov. Malé zmeny smeru vo výkope je možné do 4 ° upraviť na zvare. Pozvárané potrubie vo výkope je možné ohnúť do oblúka s polomerom min. 23 m.
 

 
 
Montáž predizolovaných oceľových pozinkovaných rúr

Pre racionálne a bezpečné spojenie hladkých oceľových pozinkovaných rúr sa doporučuje tvrdé spájkovanie medódou firmy UTP Schweissmaterial, s prídavným materiálom UTP1 (UTP1 MR) a tavidlom UTP-Flux HLS-B. Táto metóda spájkovania zaručuje nepoškodenie
zinkového povlaku na rúre a vysokopevnostný spoj (viď firemný návod).
Zváranie, tlakové skúšky a montáž izolačných spojok je optimálne vykonávať na priečne uložených drevených hranoloch (šírka min. 100 mm - rúry nesmú byť použité ako podložky !) Potrubný systém sa po ukončení montážnych prác postupne spustí na upravené pieskové lôžko do výkopu. Pri montáži platia rovnaké zásady ako u potrubí s oceľovou rúrou.
 
Na doizolovanie spojov sa používajú štandardné spojky ako pre združený systém.