Predizolované HDPE potrubia

Posted in HDPE potrubia

Tepelne predizolovaný potrubný systém - polyetylén HDPE100+ je určený na rozvod studenej vody a chemicky agresívnych médii (konzultovať s dodávateľom). Plášťová ochranná rúra pre podzemné bezkanálové uloženie je z HDPE, pre nadzemné uloženie piro rúra z oceľového pozinkovaného alebo Al plechu. Priestor medzi médionosnou a plášťovou rúrou HDPE je vyplnený polyuretánovou penou (PUR) s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami danými PUR penou.

Najčastejšou aplikáciou tohto systému je ochrana vodovodného potrubia pred zamrznutím v zimnom období.

  


      
Potrubný systém je združenou sendvičovou konštrukciou bez vzájomného pohybu medzi vnútornou plastovou rúrou a ochranným plášťom.
Pri výpočte tepelnej dilatácie sa systém uvažuje ako spojený - napätie je prenášané z médionosnej rúry cez tepelnoizolačnú penu na plášťovú rúru. Osová dilatácia potrubia je obmedzená trecou silou pôsobiacou medzi plášťovou rúrou a pieskovým lôžkom. Vzniknuté napätie v médionosnej rúre je absorbované len v elastickej zmene prierezu rúry (hrúbky a priemeru) a v pevnej PUR pene prenosom síl do pieskového lôžka. Predizolovaný plastový potrubný systém pri bezkanálovom podzemnom uložení nemusí mať doplnkové kompenzačné prvky. Na elimináciu elastických napätí je vhodné predizolované plastové potrubie ukladať do pieskového lôžka výkopovej ryhy zvlnené. 
 

 
 
Medionosná rúra potrubie HDPE 100+, vonkajší priemer 50-400mm, normy EN122 01 pre pitnú vodu, tlakové rady PN10, PN16
Tepelná izolácia bezfreónová PUR - pena: zodpovedá EN 253 
Ochranný plášť HDPE na použitie pod zemou, priemer 90÷560 mm: zodpovedá EN 253 , SPIRO plášť na nadzemné použitie
Konštrukcia rúry Konce plastových rúr sú nezaizolované v dĺžke 160 ± 10 mm tak, že je zabezpečený priestor na zváranie natupo (tlakové) alebo elektrofúzne zváranie
 
 

 
Výrobný program
Tlaková rada PE 100: PN 10, PN 16,      iné tlakové rady len po konzultácii s dodávateľom a pri veľkých výrobných množstvách

Príklady označenia:
 
RP 315 012 E 1 B N
Rúra Priama, priem. 315 mm, dĺžka 12 m, materiál PE100, hrúbka steny 1 (18,7mm, PN 10) , izolácia rad B , Nadzemné
 
 
 
Tvarovky
Pre tvarovky plastového predizolovaného systému platí sortiment a rozmerové rady jako sú uvedené v časti „B“ – Komponenty združeného systému.
Tepelne predizolované oblúky PE 90° a 45°. (vstupy do budov)
Tepelne predizolované odbočky ,PE  (T - priame, sedlové, P - odbočky)
Tepelne predizolovaná redukcia priemeru
Prechody plast – kov s vonkajším alebo vnútorným závitom
Uzatváracie armatúry sú vyhotovené s navarovacími, prírubovými navarovacími alebo navarovacími plast-kov skrutkovanými spojmi (do A75 mm).
Koncové objímky
Zaslepovacie dná
Tesnenie prechodu stenou
Ďalšie príslušenstvo je dodávané podľa doporučenia výrobcu systému.
 

Temperovanie potrubia

Systémy na temperovanie a ochranu potrubia pred mrazom sa dajú inštalovať prakticky na akékoľvek potrubie, ktoré má byť chránené pred mrazom alebo má byť v ňom udržiavaná udržiavaná žiadaná teplota.

Vyznačujú sa :

 • prispôsobivosťou
 • spoľahlivosťou
 • bezpečnosťou
 • komfortom
 • vysokou hospodárnosťou
 • ohľaduplnosťou k životnému prostrediu

Systémy na ochranu potrubia pred mrazom resp. temperovanie sú jednoduché.

Skladajú sa :

 • z termokáblov
 • termostatov
 • montážnych prvkov

Systémy na ochranu potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie sú úplne identické. Vďaka svojim jedinečným schopnostiam sú veľmi užitočné v najrôznejších situáciách :

 • chránia potrubia a drenáže pred zamrznutím
 • zabraňujú premŕzaniu potrubia uloženého v zemi
 • udržujú požadovanú teplotu v privádzačoch horúcej vody v dlhom potrubí alebo veľmi ochladzovaných miestach
 • chránia pred zamrznutím potrubné siete protipožiarnych systémov
 • riešia problémy spojené so zrážaním vodnej pary na potrubí
 • pôsobia preventívne proti vytváraniu zrazenín v potrubiach s vysoko viskóznymi látkami

Systémy na ochranu potrubia pred mrazom a temperovanie potrubia sú spoľahlivé. Elektrické vykurovanie je dobrým zdrojom tepla. Termokáble a termostaty majú dlhú životnosť a nepotrebujú údržbu. Zaručená je ich vysoká spoľahlivosť, ktorá je podmienená len spoľahlivosťou prívodu elektrickej energie.Tieto systémy poskytujú vysokú mieru bezpečnosti. Zaistia voľný prietok vody v potrubí.

Vďaka tomu :

 • potrubie nezamŕza
 • mastnoty sa nezrážajú
 • prietok v potrubí je stály
 • teplota vody je konštantná

Tieto systémy je možné inštalovať rôznymi spôsobmi a prispôsobiť ich špecifickým požiadavkám alebo miestnym klimatickým podmienkam. Udržovanie požadovanej teploty teplovodného privádzača je obzvlášť výhodné tam, kde má potrubie niekoľkometrovú dĺžku a vystupuje vertikálne zo zeme.V tradičných vodovodných systémoch teplá voda v potrubí cirkuluje. Vďaka termokáblom však tečie teplá voda z kohútika ihneď, čím sa znižuje spotreba vody.Tieto systémy zaisťujú vysokú hospodárnosť. Inštalačné a prevádzkové náklady vyhrievacích systémov sú nízke. Najmä ak vezmeme do úvahy úspory za opravy škôd na potrubiach spôsobených mrazom, resp.za prečerpávanie vyhrievacieho média potrubím.

Všeobecné inštalačné návody

Spôsob inštalácie termokáblov a termostatov musí zodpovedať platným predpisom pre elektrické inštalácie.Tienenie ( opletenie ) musí byť spojené s ochranným vodičom. Termokábel a termostat musí byť inštalovaný odborne spôsobilým elektrikárom.

Priemer ohybu termokábla nesmie byť menší ako šesťnásobok priemeru samotného termokábla ( D> 50 mm). Ohýbanie termokábla robíme na plochej strane.

Termokábel nesmie byť vystavený napätiu v ťahu vyššiemu ako 250 N. Ak je termokábel stuhnutý od chladu a neohybný, je potrebné ho rozvinúť a krátko pripojiť do siete, čím získa opäť ohybnosť. Kábel musí byť rozvinutý ! Neodporúča sa inštalovať termokáble pri teplotách nžších ako – 5 0C. Pred samotnou inštaláciou je potrebné zmerať ohmický a izolačný odpor termokábla. Hodnota nameraného odporu musízodpovedať údaju na štítku v predpísanej tolerancii. S termokáblom je potrebné vždy zaobchádzať opatrne. Nesmie prechádzať cez ostré hrany. Pred inštaláciou termokábla je nutné preveriť tesnosť celého potrubného systému.

U potrubia z umelej hmoty by merný výkon termokábla nemel prekročiť 10 W/m, pri kovových potrubiach môže byť vyšší.Senzor by mal byť umiestnený pokiaľ je to možné na hornej časti potrubia.Potrubie so zabudovaným termokáblom je potrebné zreteľne označiť. Mali by byť zabezpečené dobre viditeľným nápisom, napr. :

                                             Pozor ! Elektrické vykurovanie – 230 V AC !

Všetky systémy sú regulované presnými termostatmi.

Popis systému

Temperovanie potrubnej trasy zabezpečí udržanie požadovanej teploty média. U teplovodných systémovje zdroj teplej vody väčšinou vzdialený od miesta použitia a tak dochádza v potrubí k veľkým tepelným stratám. Následkom toho odtečie zbytočne veľké množstvo vody, kým dosiahneme požadovanú teplotu. Tepelné straty sa znížia kvalitnou tepelnou izoláciou potrubia. Cirkulačný dvojrúrkový systém je možné vylúčiť ekonomicky výhodnejším riešením – podohrevom. Pri tomto systéme je teplá voda okamžite k dispozícii s minimálnou spotrebou elektrickej energie.

Takéto riešenie zabezpečí :

 • automatickú kompenzáciu tepelných strát
 • zamedzeniu plýtvania vodou odpúšťaním

Jednoduché použitie a projektovanie

Termokáble sa v potrebnej dĺžke inštalujú priamo do trubice na médionosnom predizolovanom potrubí.Elektronické regulátory zabezpečia spoľahlivú a hospodárnu prevádzku. Jednotlivé sekcie sa dajú podľa potreby ľahko vypínať, alebo zapínať len v určitý čas spínacími hodinami.

Inštalácia termokábla do potrubia vedeného nad zemou

Nad zemou vedené vonkajšie potrubie je úplne vystavené vplyvom vonkajšieho prostredia, takže je nutné ho zabezpečiť dostatočnou a kvalitnou tepelnou izoláciou. Izolačným materiálom predizolovaných potrubí firmy PIPECO je polyuretánová pena, ktorá má vynikajúce izolačné vlastnosti a spolu s vonkajším ochranným plášťom chráni potrubie pred vlhkosťou, ktorá znižuje účinnosť izolácie a podporuje koróziu potrubia.Termokábel je vedený trubicou, ktorá je uchytená na povrch médionosnej rúry. Pri montáži predizolovaného potrubia treba mať na zreteli, aby trubica v ktorej bude vedený termokábel bola natočená v polohe “5 alebo 7 hodin“. Nie je vhodné, aby bol termokábel situovaný v najnižšom bode ani v hornej polovici potrubia. Vo väčšine prípadov bude pri vonkajších potrubiach do priemeru 50 mm a izoláciou z polyuretánu dostatoč-ný merný výkon 10 W / m. Je to za predpokladu, že vonkajšie teploty neklesnú pod – 30°C.

Inštalácia termokábla do potrubia vedeného pod zemou

Ak sa inštaluje termokábel do potrubia, ktoré je vedené pod povrchom zeme a ochrániť ho tak pred mrazom,nie je potrebné potrubie ukladať príliš hlboko. Tam, kde by za normálnych okolností bola dostatočnou protimrazovou ochranou 1,2 m hlboká vrstva zeme, bude pri použití termokábla stačiť 0,5 m.Potrubie určené pre podzemné bezkanálové rozvody je tepelne predizolované polyuretánovou penou a chránené vonkajším plášťom z polyetylénu. 

Termokáble DTIP-8 a DTIP-10

Termokáble DTIP-8 a DTIP-10 sú dvojzložkové termokáble napájané napätím 230 V AC. Majú merný výkon 8, resp. 10 W/m. Tieto termokáble sú určené pre ochranu a temperovanie potrubia – teda k eliminácii tepelných strát v plastových a kovových potrubiach. Termokáble sú zakončené pre pripojenie 2,5 m dlhým studeným koncom ( 3 x 1,5 CYKY ).

Technické údaje termokáblov DTIP-8 a DTIP-10 :

 • izolácia   PVC
 • max. teplota + 65 0C
 • krytie   IP 65

Typ kábla

Dĺžka (m)

Výkon (W)

Norm. odpor

DTIP-8

2

15

3527

DTIP-8

4

30

1763

DTIP-10

10

100

529

DTIP-10

20

200

265

DTIP-10

30

300

176

DTIP-10

40

400

132

DTIP-10

50

500

106

DTIP-10

60

600

88,1

DTIP-10

70

700

75,6

DTIP-10

90

900

58,8

DTIP-10

120

1200

44,1