2. Kvalifikácia potrebná na zváranie plastov

Posted in Inštalácia a zváranie HDPE systému

 Aj keď sa PE potrubia spájajú špeciálnymi zariadeniami (zváracie prístroje, centrovacie svorky, škrabky, atď.), často sa stáva, že sa zváracie procedúry nevykonávajú správne. Na zváranie vodovodných plastových rozvodov sú oprávnené len osoby, ktoré absolvovali predpísaný kurz zvárania podľa technológie a účelu zvárania.

 

CEN Personál pre zváranie plastov
Skúšky odbornej spôsobilosti zváračov
Zváranie spojov z termoplastov
STN EN 13067

 

 

Táto norma špecifikuje metódy skúšania vedomostí a zručnosti zvárača, ktoré sa požadujú prizváraní termoplastov pri vytváraní nových konštrukcií a opravách. Skúška zručnosti zvárača je základnou podmienkou na zaistenie kvality zvárania. Použitie tejto normy zaručuje, že skúška sa vykoná podľa jednotného skúšobného postupu. Táto norma sa používa, ak si to objednávajúci alebo zodpovedné orgány pre dané použitie vyžadujú. Ak sú v plynárenstve a vodárenstve zavedené alternatívne pravidlá skúšania odbornej spôsobilosti zváračov, tak sa táto norma nepoužíva. Norma sa aplikuje pri nasledujúcich zváracích procesoch:

 • zváranie horúcim plynom: kruhovou dýzou, vysokorýchlostnou dýzou, klinom;
 • zváranie extrudérom;
 • zváranie horúcim telesom: zváranie na tupo, sedlové, objímkové (polyfúzne), horúcim klinom;
 • elektrofúzne zváranie: objímkové a sedlové zváranie. 

Táto norma sa používa pri zváraní nasledujúcich polotovarov:

 • dosky;
 • rúry;
 • tvarovky;
 • utesňovacie pásy. 

Na skúšku možno pripustiť len zváračov, ktorých zaškolenie a/alebo predchádzajúca prax preukazujú schopnosť úspešne vykonať plánované skúšky. Pravidlom je, že je to možné ak sa splní jedna z nasledujúcich podmienok:

 • úplné vzdelanie ako spracovateľ plastov;
 • minimálne dvojročné skúsenosti ako zvárač plastov (firemné potvrdenie);
 • skončený technický a praktický prípravný školiaci kurz na skúšku odbornej spôsobilosti. 

 Skúška pozostáva z teoretickej a praktickej skúšky. Zvárač musí zhotoviť skúšobné teleso podľa normy.  Nad skúškou musí dozerať a vyhodnocovať ju skúšobný komisár, ktorý vyhodnotí skúšobné teleso, skúšobné vzorky a výsledky poskytnuté skúšobným miestom. Vyhodnotenie skúšobného telesa a skúšobných vzoriek sa skladá z dvoch častí, vizuálnej a deštruktívnej (skúška ohybom, ťahom, odlupovaním).Výsledky a vyhodnotenie musia byť zaznamenané v príslušnom protokole o zváraní. Po úspešnom absolvovaní skúšky sa zváračovi vydá osvedčenie o skúške odbornej spôsobilosti.