8. Zvarenie elektrofúznou sedlovou tvarovkou s navŕtavacím koncom

Posted in Inštalácia a zváranie HDPE systému

8.2.1 Príprava

Spojenie sa musí vykonať na suchom a chránenom mieste. V prípade nepriaznivých podmienok (dážď, vysoká vlhkosť, vietor) musia byť vykonané náležité merania. Teplota v okolí musí byť vždy v rozmedzí -5°C až +40°C.

Kritickým momentom spoľahlivosti spojenia je príprava povrchu rúry, s ktorou bude zvarená tvarovka. Táto príprava spočíva v odstránení zoxidovanej vrstvičky plastu a vyčistení povrchu rúry na celej kontaktnej ploche.

    

Aby sa dosiahlo kvalitné spojenie, pri zváraní sa musia dodržať nasledovné opatrenia:

   Skontrolovať a pripraviť všetky materiály potrebné na zváranie:
horné sedlo
dolné (prázdne) sedlo
sada skrutiek
ručná škrabka
čistiaci prostriedok
mäkký papier alebo látka
ručný alebo pneumatický skrutkovač
hexagonálny kľúč
nezmazateľné pero
 

Je potrebné vizuálne skontrolovať povrch rúry/tvarovky, či na nej nie sú rezy, odreniny, atď.

 8.2.2 Obrúsenie 

Konce rúr je potrebné očistiť od prachu, mastnoty, špiny, atď.

Na rúru sa nasadí horné sedlo. Okolo celého obvodu horného sedla sa vyznačí nezmazateľným perom čiara, ktorou sa vymedzí plocha na obrúsenie.

 

 

 

 Zoxidovaná vrstvička plastu sa zoškriabe ručnou škrabkou s kontrolnou jednotkou. Odstraňuje sa rovnomerná plocha s hĺbkou približne 0,1 mm pre rúry s priemerom dn ≤ 63 mm a 0,2 mm pre rúry s priemerom dn > 63 mm.

Neodporúča sa používať iné brúsiace zariadenia ako brúsny papier, rašpľu, brúsny kotúč, rezaciu pílku, apod.

   

 

 

 

 

 8.2.3 Čistenie

Tesne pred položením sedla na rúru, je potrebné vyčistiť obrúsenú plochu použitím mäkkého papieru s vhodným čistiacim prostriedkom (alkohol), aby sa odstránili prach, mastnota, atď.

       

 

 

 

 

 Rovnakým čistiacim prostriedkom je potrebné vyčistiť aj vnútorný povrch sedla. Sedlo sa môže vybrať z ochranného obalu len tesne pred použitím.

Vyčistené povrchy sa už nesmú znečistiť ani len dotykom ruky.      

 

 

 

 

 8.2.3 Položenie sedla na rúru  

Do spodného sedla sa vložia hexagonálne matice. Do vrchného sedla sa vložia skrutky a tesnenia. Sedlo sa posunie po rúre tak, aby bolo položené presne na obrúsenom povrchu.

   

 

 

 

 

 Sedlo sa upevní k rúre pritiahnutím štyroch skrutiek. Skrutky sa priťahujú krížovým spôsobom skrutkovačom alebo kľúčom (podľa typu skrutiek), kým nie je sedlo tesne pritiahnuté.

   

 

 

 

 

  8.2.4 Fúzia 

Zástrčky elektrofúznej jednotky je potrebné pripojiť k vývodom na sedle a pokračovať nastavením parametrov zvárania, prísne sa pridržiavajúc inštrukcií zváracej jednotky.

 Poznámka: Ak počas zvárania dôjde k náhodnému prerušeniu, operáciu je možné zopakovať len keď elektrofúzne spojenie úplne vychladne (minimálne po 1 hodine, ale je potrebné skontrolovať skutočné ochladenie tvarovky). Zvarenie je možné zopakovať iba raz.  

 

 

 

 Keď je zvarenie ukončené, je potrebné overiť či indikátory fúzie vystúpili. Tieto indikátory sú umiestnené blízko vývodov na sedle.

 

Upozornenie: vystúpenie fúznych indikátorov len potvrdzuje, že ohrev bol vykonaný, ale neindikuje, či bolo zvarenie vykonané správne.

 

 

 

 

 

 8.2.5 Chladnutie 

Pred vŕtaním musí zvarový spoj určitý čas chladnúť pričom je potrebné dodržať dobu chladnutia vyznačenú na sedle. Doba chladnutia nesmie byť kratšia ako 20 min. Odporúča sa zapísať si nezmazateľným perom čas úplného vychladnutia spojenia (napr. ak je spojenie vykonané o 16.00, na tvarovku sa môže napísať čas 16.20).

 

 

 

 

  7.2.6 Prevŕtanie sedlovej tvarovky 

navŕtavací T-kus (tapping tee)

Elektrofúzna sedlová tvarovka obsahuje zabudovaný vŕtací nástroj na prevŕtanie hlavnej rúry; po inštalovaní zostáva rezný nástroj v tele sedla.

Odskrutkuje sa vývodové viečko a do zabudovanej rezačky sa vloží hexagonálny kľúč. V smere hodín sa otočí kľúčom až kým rúra neperforuje. Prederavenie je sprevádzané veľkým poklesom potreby skrutkovacej sily. Kľúčom sa urobia ešte 2 obrátky.   

 Následne treba otočiť kľúčom v protismere hodín a vtiahnuť  rezačku na pôvodné miesto. Hexagonálny kľúč sa vyberie a viečko sa pevne zaskrutkuje. Tiež sa skontroluje vnútorné krúžkovité tesnenie.   

 

 

 

navŕtavacie sedlo (branch saddle)

Tento typ elektrofúznej sedlovej tvarovky je potrebné prevŕtať pomocným vŕtacím nástrojom na vyvŕtanie otvoru v pripájanej hlavnej rúre.

Prevŕtanie sa vykoná pomocou  pílky dierovky s vonkajším priemerom o niečo menším ako je vnútorný priemer vetvy (pozri nasledujúcu tabuľku). Treba dávať pozor, aby sa nepoškodila vnútorná stena vetvy.

 

Upozornenie: Rúra sa nesmie prevŕtať ešte pred zváraním, pretože to môže znehodnotiť kvalitu spojenia.

 Maximálne vonkajšie priemery pílky dierovky pre navŕtavacie sedlo: 

dn navŕtavacieho sedla (mm)

Vonkajší priemer pílky dierovky (mm)

20

12

25

17

32

25

40

32

50

38

63

48

90

68

110

82

 8.2.7 Príslušenstvo

Dostupné sú elektrofúzne zátkové sedlá s automatickým prietokovým bezpečnostným systémom. Toto špeciálne zariadenie začne pracovať, keď sa poškodí spojenie s vetvou a  plyn prúdi von.  Bezpečnostný systém zastaví prúd a umožní opravu vetvy. Na konci opravy sa systém vráti do pôvodného stavu tým, že sa opravené spojenie s vetvou napojí na tlak.

 8.3 Automatický čítací systém parametrov zvárania

Ide o univerzálne systémy na ukladanie informácií, ktoré umožňujú ich automatické čítanie. Používajú sa čiarové kódy typu Interleaved 2,5 s 24 číslicami a kontrolný kód. Informácia uložená v kóde umožňuje kontrolnej jednotke automaticky rozpoznať vlastnosti zvarovanej tvarovky a preto pracovať bez chýb, ktoré môžu byť inak spôsobené manuálnym nastavením. V kóde sú uložené všetky informácie od výrobcu potrebné pre elektrofúzne zvarenie: kód výrobcu, typ tvarovky, priemer, doba fúzie, hodnota odolnosti v ohmoch a jej úpravy v dôsledku okolitej teploty, výstupné napätie, doba chladenia, kontrola správneho čítania, identifikačný kľúč.

Zárukou správneho čítania kódu je kontrola. Možné rozdiely medzi tvarovkou napojenou na kontrolnú jednotku a čítaným kódom sa zobrazujú na prístroji, ktorý v tom prípade nepokračuje v zváraní.

 Čiarový kód

Zvárač musí prejsť svetelným perom cez štítok s čiarovým kódom a manuálne potvrdiť, či je čítanie správne.

Odporúča sa používať svetelné pero so sklonom približne 45°  a rovnakou rýchlosťou priamo a kontinuálne prejsť zľava doprava bez nadmerného tlaku.

 Magnetická karta

Zvárač vloží magnetickú kartu do špeciálneho snímacieho prístroja dodaného výrobcom. Karta obsahuje parametre zvárania. Do magnetickej karty sa môžu vkladať údaje o zvarení pre prípad, že sa neskôr požadujú za účelom zabezpečenia zistiteľnosti zvarov.