7. Elektrofúzne zváranie EF hrdlovou tvarovkou

Posted in Inštalácia a zváranie HDPE systému

Elektrofúzne zváranie sa v súčasnosti považuje za najvyspelejší a najbezpečnejší spôsob spájania PE potrubí. Elektrofúzia vďaka svojej univerzálnosti zvarí rúry alebo tvarovky z rôzneho polyetylénu a s rôznou hrúbkou, ak je kompatibilný ich index toku taveniny a hustota materiálu.

 7.1.1 príprava

Proces spojenia musí byť vykonaný na suchom a chránenom mieste. V prípade nepriaznivých podmienok (dážď, vysoká vlhkosť, vietor) musia byť vykonané náležité merania. Teplota v okolí musí byť vždy v rozmedzí -5°C až +40°C.

Kritickým momentom spoľahlivosti spojenia je príprava povrchu rúry, s ktorou bude zvarená tvarovka. Táto príprava spočíva v odstránení zoxidovanej vrstvičky plastu a vyčistení povrchu rúry na celej kontaktnej ploche.

Aby sa dosiahlo kvalitné spojenie, pri zváraní sa musia dodržať nasledovné opatrenia:

 Skontrolovať a pripraviť všetky materiály potrebné na zváranie:

  1. elektrofúzna tvarovka
  2. zarovnávacia svorka
  3. ručná alebo mechanická škrabka (lúpacie zariadenie)
  4. rezačka na rúry
  5. čistiaci prostriedok
  6. mäkký papier alebo látka
  7. nezmazateľné pero

   

 

 

Vizuálne skontrolovať povrch rúry/tvarovky, či na nej nie sú rezy, odreniny, atď. Konce spájaných rúr/tvaroviek musia byť odrezané v správnom uhle použitím vhodných rezačiek  .

       < nesprávne

                                                                      správne >

 

 

 

 

 Nepoužívať príliš oválne rúry. V každom prípade nesmie maximálna ovalita presiahnuť 1,5% z hodnoty vypočítanej nasledovne:

 OV= demax – demin · 100              

                 dn

devonkajší priemer

dn vnútorný priemer

 

Ohnutie a ovalita sa dajú redukovať, ak sa rúra neodtočí z cievky skôr ako 24 hodín pred pokládkou a používaním špeciálneho odvíjača.

 

 

7.1.2 Obrúsenie

Konce rúr je potrebné očistiť od prachu, mastnoty, špiny, atď. Ďalej treba označiť nezmazateľným perom plochu určenú na obrúsenie. Obrúsená plocha musí byť o 10 mm väčšia ako hĺbka vložky tvarovky.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je dôležité zoškriabať zoxidovaný povrch z rúry. Zoškriabanie vrstvičky zoxidovaného plastu sa musí urobiť ručnou škrabkou s kontrolnou jednotkou alebo použitím špeciálnej mechanickej škrabky.

Odstraňuje sa rovnomerná plocha s hĺbkou približne 0,1 mm pre rúry s priemerom dn ≤ 63 mm a 0,2 mm pre rúry s priemerom dn > 63 mm.Pri použití ručnej škrabky sa považuje procedúra za správne urobenú, keď PE hobliny rovnomerne lemujú koniec rúry. Tieto je potrebné z konca rúry jemne odstrániť (pri 45° uhle). Je úplne nevhodné používať iné brúsiace zariadenia ako napr. brúsny papier, rašpľu, brúsny kotúč, rezaciu pílku, apod.  

 

 

7.1.3 Čistenie 

Tesne pred vložením tvarovky na rúru, je potrebné vyčistiť obrúsenú plochu mäkkým papierom s vhodným čistiacim prostriedkom (alkohol), aby sa odstránili prach, mastnota, atď.

     

 

 

 

 

 

 

 

 Rovnakým čistiacim prostriedkom je potrebné vyčistiť aj vnútorný povrch tvarovky. Tvarovku treba vybrať z ochranného obalu len tesne pred použitím.

Vyčistené povrchy sa už nesmú znečistiť ani len dotykom ruky.

      

 

 

 

 7.1.4 vsadenie

Centrovacie svorky sa musia používať pre všetky spájané priemery, pretože:

-         chránia spoj počas elektrofúzie a následného chladnutia proti vonkajšiemu mechanickému tlaku

-         umožňujú korigovať spájané rúry nezarovnané na stred  a napraviť neokrúhle časti rúr, ktoré sú oválne

   

 

 

V prípade elektrofúznej hrdlovej tvarovky bez stredovej značky, je potrebné na rúre nezmazateľným perom vyznačiť čiaru na dvoch spájaných koncoch v hĺbke vloženia, ktorá sa rovná polovici dĺžky hrdlovej tvarovky.

    

 

 

 

 

 

 Tvarovka sa zastrčí po lokačnú čiaru a rúra sa upevní v centrovacej svorke.

     

 

 

 

 

 

 

 

 Koniec druhej rúry sa zasunie z druhej strany do hrdlovej tvarovky po lokačnú čiaru a upevní sa v centrovacej svorke. Teraz je tvarovka v strede oboch spájaných častí.

Odporúča sa označiť rúry aspoň na 1/3 veľkosti obvodu popri tvarovke, aby sa po zvarení skontrolovalo, či sa spojenie nepohlo.

 

 

 

 

 

 7.1.5 Fúzia  

Zástrčky kontrolnej jednotky je potrebné pripojiť k vývodom na tvarovke a pokračovať nastavením parametrov zvárania, prísne sa pridržiavajúc inštrukcií zváracej jednotky.

 Poznámka: Ak počas zvárania dôjde k náhodnému prerušeniu, operáciu je možné zopakovať až keď elektrofúzne spojenie úplne vychladne (minimálne po 1 hodine, ale je potrebné skontrolovať skutočné ochladenie tvarovky). Zváranie je možné zopakovať iba raz.

 

 

 

 

 

 Keď je zvárací proces ukončený, je potrebné overiť, či indikátory fúzie vystúpili. Tieto indikátory sú umiestnené blízko vývodov na tvarovke.

 Upozornenie: výstupy fúznych indikátorov len potvrdzujú, že ohrev bol vykonaný, ale neindikujú, či bolo zvarenie vykonané správne.   

 

 

 

 

7.1.6 Chladnutie

Aby sa predišlo možným tlakom na spoj, je potrebné prísne dodržiavať čas chladnutia vyznačený na čiarovom kóde tvarovky alebo na displeji zváracej jednotky.

Doba chladnutia trvá od 10 do 30 minút, podľa veľkosti zvareného priemeru. Nie sú povolené žiadne externé metódy chladenia (vodou, stlačeným vzduchom, atď.). Odporúča sa, zapísať si nezmazateľným perom čas úplného vychladnutia spojenia (napr. ak je spojenie vykonané o 16.00, na tvarovku sa môže napísať čas 16.20).

Rúru nie je možné dať pod tlak skôr ako 2 hodiny od posledného zvarenia.