3. Referenčné normy

Posted in Inštalácia a zváranie HDPE systému

Nasledovné normy upravujú dizajn, pokládku, riadenie a kontrolu PE tlakových potrubných systémov. Normy, odporúčania a požiadavky predstavujú základ práce plánovačov a kladačov.

Všetky použité materiály na výrobu tlakových rúr a tvaroviek musia spĺňať požiadavky STN EN 12201 - Plastové potrubné systémy z polyetylénu (PE) na zásobovanie vodou. Výrobca musí deklarovať pre všetky súčasti potrubného systému vhodnosť použitia pre styk s požívatinami t.j. zdravotnú nezávadnosť.

požiadavky na výrobu
CEN

Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou Polyetylén PE

Časť 1: Všeobecne

Časť 2: Rúry

Časť 3: Tvarovky

Časť 4: Ventily

Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel

Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody

STN EN 12201

  

CEN

Plastové potrubné podzemné a nadzemné systémy na úžitkovú vodu, odvodňovanie a kanalizáciu Polyetylén PE

Časť 1: Všeobecne

Časť 2: Rúry

Časť 3: Tvarovky

Časť 4: Ventily

Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel

Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody

STN EN 13244

 

CEN Plasty. Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny (MFR) a objemového indexu toku taveniny (MVR) termoplastov (ISO 1133: 2005) STN EN ISO 1133

 

CEN Plastové potrubné systémy na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). STN EN 1555

 

STN Plasty.Skladovanie výrobkov z plastov STN 64 0090

 

Zváračská kvalifikácia a zváračské procesy
CEN Personál pre zváranie plastovSkúšky odbornej spôsobilosti zváračovZváranie spojov z termoplastov STN EN 13067

 

STN Zváranie.Názvoslovie zvárania plastov STN 05 0010

 

Kladenie a prevádzka potrubia
CEN Vodárenstvo.Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov STN EN 805

 

STN Vnútorné vodovody STN 73 6660

 

STN Zemné práce.Všeobecné ustanovenia STN 73 3050

 

STN Vodárenstvo.Navrhovanie vodovodných potrubí STN 75 5401

 

STN Vodárenstvo.Výstavba vodovodných potrubí STN 75 5402

 

STN Orientačné tabuľky vodovodov STN 75 5025

 

STN Priestorová úprava vedení technického vybavenia STN 73 6005

 

STN Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou STN 75 5630

  

STN Kvalita vody. Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím STN 75 7151

 

STN Potrubia.Prevádzka a údržba potrubí STN 13 0108